0
7
Vota!

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014.

VISTA la necessitat de dotar de crèdit a algunes partides que es preveuen deficitàries del pressupost vigent, així com la necessitat de crear-ne de noves per donar compliment a una resolució judicial, i la previsió de romanent de crèdit pressupostari en d’altres a finals de l’exercici.
TENINT EN COMPTE que el present acord és objecte de transferències de crèdit que afecten a diferents grups de funció.
ATÈS que les transferències que es proposen no afecten ni a crèdits ampliables ni a crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici, no minoren crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o transferències de crèdit i no incrementen crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte de minoració
ATÈS que la base 21 de les d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014, de conformitat en allò previst a l’article 179 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que l’autorització de transferències de crèdit entre diferents grups de funció, correspon al ple de l’ajuntament.
VIST l’informe de l’interventor accidental.
VISTA la memòria d’alcaldia.
D’acord amb allò que estableix l’article 179 del text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
a l’ajuntament en Ple proposo l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de crèdit en el Pressupost vigent de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, següent

Partides a minorar
03 9201 22604 Despeses en contenciosos 10.000,00
03 9201 22703 Serveis defensa jurídica 3.000,00
04 1511 22718 Serveis de consultoria i assistència 8.000,00
05 1551 21200 Servei de manteniment edificis públics 20.000,00
05 1551 21302 Manteniment ascensors edifici central 4.000,00
05 1551 21400 Manteniment vehicles Brigada 3.000,00
03 9202 22715 Servei prevenció riscos laborals 9.000,00
05 1651 22710 Despeses diverses manteniment enllumenat públic 70.000,00
03 0111 31002 Interessos préstecs entitats financeres 60.000,00
03 9202 16102 Despeses de promoció interna 7.000,00
01 9121 10001 Retribucions càrrecs electes 24.000,00
CAPACITAT DE FINANÇAMENT 218.000,00
Partides a incrementar
05 1551 22700 Servei de neteja d'equipaments municipals i escoles 8.000,00
11 4501 60000 Expropiació UA-26 150.000,00
05 1551 21000 Contracte manteniment via pública 60.000,00
NECESSITAT DE FINANÇAMENT 218.000,00

Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si s’escau,  al·legacions o reclamacions.
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions.

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
4
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!