7
0
Vota!

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE 2014.

ATÈS que l’article 81 del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals de Catalunya estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 60 a 62 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel què s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals; l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de bases derègim local i altres normes concordants, segons els quals els Ajuntaments aproven el
Padró i les variacions que s’hi hagin produït. DE CONFORMITAT, així mateix, amb allò que disposa l’article 22.2. lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2014, que dóna un resultat de 19.195 habitants (9.852 homes i 9.343 dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com annex al present acord.
Segon.- REMETRE el present acord i els resums numèrics a la Delegació Provincial de Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística i al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’ajuntament.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!