0
1
Vota!

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2015.

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article 12 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir per a l’exercici 2015 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, que haurà de regir per a l’exercici 2015
i següents.
Tercer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora de la Taxa pels serveis de subministrament i distribució d’aigua, que haurà de regir per a l’exercici 2015 i següents.
Quart.- Derogar per a l’exercici 2015 i següents l’ordenança fiscal núm. 19 Taxa per aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
Cinquè.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1. Impost sobre béns immobles (IBI)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

6. Taxa per expedició de documents administratius
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
26. Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de rodatge cinematogràfic
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
Sisè.- Indicar que el text de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014:
1. Impost sobre béns immobles (IBI)
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
5. Contribucions especials
6. Taxa per expedició de documents administratius
7. Taxa per la llicència d’autotaxi
8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
11. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
19. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevo remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

22. Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
23. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
26. Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de rodatge cinematogràfic
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
35. Taxa pels serveis de subministrament i distribució d’aigua potable
Setè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2014, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
- Impost sobre béns immobles (IBI)
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
- Contribucions especials
- Taxa per expedició de documents administratius
- Taxa per la llicència d’autotaxi
- Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals
- Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
- Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
- Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
- Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
- Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local
- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
- Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
- Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i de rodatge cinematogràfic
- Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica
- Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
- Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
- Taxa pels serveis de subministrament i distribució d’aigua potable
Vuitè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Votació: SÍ: 9 (4 CiU, 3 PSC, 1 PP i 1 UPLF). No: 4 (2 LFI, 1 Ribalta i 1 PxC). Abs.:3 (1 ERC i 2 CplF).

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
3
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!