7
0
Vota!

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER SOL·LICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA SUPRESSIÓ DE L’AFECTACIÓ PRODUÏDA PELS TRAÇATS DE L’AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA (QUART CINTURÓ) A LES FINQUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que des de fa vint anys moltes entitats cíviques, socials, econòmiques, empresarials, partits polítics, sindicats i nombrosos ajuntaments (entre els quals el nostre) han vingut manifestant la seva oposició als successius traçats del quart cinturó.
ATÈS que l’entitat ADENC va trametre al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la petició de caducitat de l’expedient d’avaluació ambiental del projecte.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, entre d’altres, es va sumar a aquesta petició.
ATÈS que el 17 de desembre de 2012 la Dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural va emetre una resolució declarant acabat el procediment i acordant l’arxiu de l’esmentat expedient d’avaluació ambiental del projecte de “Cierre de l’autovia orbital de Barcelona”.
ATÈS que la caducitat de l’expedient citat implica que la proposta de traçat del Ministerio de Fomento queda sense efecte i les seves reserves de sòl sense cap recolzament jurídic ni legal.
ATÈS que el PTPRMB (Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona) s’incloïen altres propostes de traçat.

ATÈS que en el mateix PTPRMB es fa constar i es preveu que caldrà fer estudis posteriors per determinar una solució a la millora del transport que incorpori prevision de transport públic (especialment el ferroviari) entre els dos Vallesos.
El grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR al govern municipal a iniciar (o a seguir si fos el cas) els tràmits per la supressió de l’afectació dels diversos traçats del 4t Cinturó a les finques del nostre municipi.
Segon.- INSTAR al govern municipal a portar al Ple de febrer del 2015 l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Planejament urbanístic del municipi que faci possible aquesta desafecció.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la resta de municipis del Vallès Oriental afectats pels traçats, i posar-lo en coneixement dels nostres veïns/es mitjançant la web municipal.

Votació: SÍ: 15 (4 CiU, 3 PSC, 1 UPLF, 1 Ribalta, 1 ERC,  3 LFI, 2 CplF i 1 PxC). No: 0 Abs.:0

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!