8
0
Vota!

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA.

D’acord amb el previst en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès vol sotmetre a la consideració del Ple la següent moció
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El nostre país té vigent la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs (llei orgànica 2/2010) on:
- Es reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement decidida.
- Es garanteix el dret a l’educació i a la salut sexual.
- Es garanteix la informació sobre els drets, ajudes i prestacions que li corresponen si desitja continuar amb l’embaràs, i de les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials, així com de la seva interrupció, i de la possibilitat de rebre assessorament.
- S’estableix un termini de 3 dies des que la dona rep la informació fins que és possible practicar la interrupció voluntària de l’embaràs, a petició de la dona i dins de les 14 primeres setmanes de gestació.
- Regula la interrupció de l’embaràs per causes mèdiques i dins de les 22 primeres setmanes de gestació, i reconeix la interrupció en casos extrems de detecció d’anomalies fetals incompatibles amb la vida.
- Garanteix la igualtat en l’accés a totes les CCAA, a les prestacions en matèria de salut sexual i reproductiva, així com als mètodes anticonceptius i d’interrupció voluntària de l’embaràs.
- Reconeix l’exercici de l’objecció de consciència al personal mèdic i sanitari.
Aquesta llei va ser aprovada amb un ampli consens parlamentari i posteriorment va ser avalada pel Consell d’Estat.
Tot i això, al 2010 el PP va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei, que encara no ha quedat resolt pel Tribunal Constitucional.

A finals del 2013, el nou govern d’Espanya en mans del PP, sense esperar el dictamen del Tribunal Constitucional i, doblegant-se, una vegada més, a les demandes dels sectors més ultraconservadors de la nostra societat, va anunciar que presentaria una nova regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs que tenia com a punts claus:
- Retornar a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985 aprovada pel govern socialista.
- Eliminar la possibilitat d’interrompre l’embaràs quan existeixi malformació fetal.
- Fiscalitzar el supòsit de risc per a la salut de la mare amb un clar menyspreu i desconfiança cap a les dones, a les quals deixa sense poder de decisió, donant aquest poder a professionals externs.
Finalment, al setembre del 2014, el govern d’Espanya ha hagut de paralitzar la seva proposta de reforma de llei gràcies a la pressió política i social, especialment, de les entitats de dones.
Tot i això, el PP no ha retirat el recurs que van presentar davant del Tribunal Constitucional l’any 2010, que pretén eliminar el dret a decidir de les dones lliurement la seva maternitat, encara que això sigui a costa de posar en risc la salut i la vida de les
dones, limitar al màxim el dret a l’avortament, tot i estar demostrat que les lleis més restrictives no redueixen el nombre d’avortaments, només incrementa el nombre de dones mortes o que perden la salut perquè avorten en la clandestinitat i en condicions de total insalubritat.
A més, seríem el primer país que retrocedeix en la seva llei d’avortament: en els darrers 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d’avortament, però cap d’ells no ha retrocedit.
El Consell d’Europa va aprovar l’any 2008 una recomanació per als seus 47 països on consagra el dret a l’avortament legal i sense riscs, garantit per l’Estat, que converteixi aquesta pràctica en accessible i segura. També suggereix despenalitzar l’avortament, allà on és delicte. I el més important per a la situació actual: es mostra a favor d’una llei de terminis i reclama classes d’educació sexual obligatòries per als i les joves.
Els i les socialistes entenem que la no retirada d’aquest recurs del PP davant el Tribunal Constitucional amenaça el dret de les dones a escollir la seva maternitat i la seva salut física i psíquica. La millor manera de reduir el nombre d’avortaments no és negant l’accés de les dones a procediments legals i segurs, sinó donant-les el poder de controlar la seva pròpia fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats, tal i com contempla la llei socialista 02/2010.
Per això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès presenta per a la consideració i l’acceptació pel Ple la següent moció:
Primer.- Reconèixer el dret a una maternitat lliurement decidida, que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta decisió conscient i responsable ha de ser respectada.

Segon.- Felicitar les diverses entitats i plataformes ciutadanes, especialment de dones, que amb les seves protestes al carrer han obligat al govern d’Espanya a retirar la proposta de reforma de la llei de l’avortament que volia fer, i instar a les entitats i
plataformes que continuïn amb la pressió social per retirar el recurs d’insconstitucionalitat que el PP va presentar contra la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.
Tercer.- Instar al govern del PP a retirar el recurs d’inconstitucionalitat que van presentar contra la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, i rebutjar la regressió que això suposaria.
Quart.- Traslladar aquests acords al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya.

Votació: SÍ: 15 (4 CiU, 3 PSC, 1 PP, 1 UPLF, 1 Ribalta, 1 ERC,  3 LFI i 2 CplF). No: 1 (1 PxC) Abs.:0

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!