3
0
Vota!

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER A L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS RESULTANTS A CÀRREC DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L’ESTAT DELS ANYS 2008 I 2009, EN EL MARC DEL REIAL DECRET LLEI 12/2014.

TENINT EN COMPTE que la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat (PIE) practicada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès corresponent a l’exercici 2008 va resultar
negativa per import de 223.826,55 euros.
TENINT EN COMPTE que la liquidació definitiva de la PIE practicada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès corresponent a l’exercici 2009 va resultar negativa per import de 700.851,46 euros.
VIST que la disposició addicional única del Reial decret llei 12/2014, de 12 de setembre, estableix entre d’altres que:

reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009, regulada en la disposició final desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2013, podran ampliar en 120 mensualitats aquell període.
2. L'ampliació del període de reintegrament podrà ser sol · licitar per les entitats locals a les quals se'ls estigui aplicant la disposició final desena de la Llei 2/2012, de 29 de juny.
3. La sol·licitud anterior ha de ser aprovada pel Ple de la corporació local i es remetrà per l'interventor o el secretari-interventor al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb
anterioritat a 30 de novembre de 2014. La ampliació sol·licitada es concedirà a les entitats locals que, a més d'haver presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat d'entitats integrants de la corporació local corresponents a 2013, prevegin complir a 31 de desembre del 2014 amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb el límit de deute públic establert en els articles 51 i 53 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, i el període mitjà de pagament no superi en més de 30 dies el termini màxim establert en la normativa de morositat d'acord amb el període mitjà de pagament a proveïdors que publiquin en el mes d'octubre de 2014, d'acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Pel que fa a la previsió del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i del límit de deute abans esmentada es tindrà en compte la informació d'execució trimestral del pressupost de 2014 que, corresponent al tercer trimestre de 2014, remetin les entitats locals fins a 31 d'octubre de aquest any.
4. L'aplicació efectiva de l'ampliació esmentada a l'apartat 1 anterior s'iniciarà en el lliurament a compte de la participació en tributs de l'Estat del mes de gener de 2015, sent a partir de llavors els reintegraments mensuals aplicables els que resultin de dividir el import pendent de reintegrar a aquesta data per les liquidacions corresponents als anys 2008 i 2009 dividit per 204 mensualitats.
5. La modalitat de fraccionament que estableix l'apartat 1 anterior es mantindrà sempre que les entitats locals afectades aportin la liquidació dels pressupostos de la totalitat d'entitats integrants de la corporació local i es compleixin els objectius i límits esmentats en l'apartat 3 i referits en tots els casos el 31 de desembre de l'exercici immediat anterior. En el cas que l'incompliment es produeixi en dos exercicis consecutius s'aplicarà a partir del lliurament a compte del mes de gener de l'exercici següent el fraccionament a 10 anys des de 1 de gener de 2012, mitjançant reintegraments mensuals equivalents al resultat de dividir el import pendent de reintegrament entre el nombre de mensualitats que restin fins 31 desembre 2021.”

TENINT EN COMPTE que a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès li és d’aplicació la disposició final desena de la Llei 2/2012, de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2013, i se li va practicar d’ofici per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’ampliació de 60 a 120 mensualitats en el període de reintegrament de la devolució de la PIE dels exercicis 2008 i 2009 en tenir un pla d’ajust valorat favorablement pel ministeri en el marc del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer.
VIST que a 31 de desembre de 2014, l’import pendent de devolució al ministeri corresponent a la PIE 2008 serà de 118.556,04 euros i l’import corresponent a la PIE 2009 serà de 497.381,74 euros.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOL·LICITAR al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009 en 120 mensualitats més.
Segon.- REMETRE aquesta sol·licitud al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb anterioritat a 30 de novembre de 2014.

 Votació: SÍ: 13 (4 CiU, 3 PSC, 1 PP, 1 UPLF, 1 Ribalta, 1 ERC i 3 LFI). No: 0  Abs.: 3 (2 CplF i 1 PxC).

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!