0
0
Vota!

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA CANCEL·LACIÓ D’OPERACIONS DE PRÈSTEC [21] FORMALITZADES D’ACORD AMB ELS REIALS DECRETS 4/2012, 4/2013 I 8/2013.

ATÈS que el Ple de l’ajuntament en la sessió del 14 de maig de 2012 va aprovar la sol·licitud de concertació d’una operació d’endeutament a llarg termini per la cancel·lació d’obligacions vençudes, líquides i exigibles segons els termes de l’article 2
del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinaven obligacions ’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament de les obligacions pendents de les entitats locals.
ATÊS que el préstec ICO d’import 7.004.315,57€ a què fa referència l’esmentat Reial Decret Llei 4/2012 i el Reial Decret Llei 7/2012, va estar degudament formalitzat entre els dies 16 i 25 de maig de 2012 amb les 11 entitats de crèdit que conformen el
“Fronting bancari” i pels imports indicats a continuació:
· BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 260.037,55€
· CAIXABANK, S.A. 564.399,58€
· CATALUNYA BANK, S.A. 455.253,03€
· CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA
  DE CRÈDITO 110.659,88€
· BANCO DE SABADELL, S.A. 120.812,94€
· BANCO CAM, SAU 102.236,75€
· BANCO SANTANDER, S.A. 1.008.841,03€
· BANKINTER, S.A. 107.573.35€
· BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1.916.345,26€
· BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. 143.980,78€
· BANKIA, S.A. 2.214.175,42€
ATÈS el que estableix l'article 3 del Reial decret- llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, quant a la cancel·lació de les operacions de préstec formalitzades per les Entitats locals amb el
fons per al finançament dels pagaments a proveïdors (RRDD- llei 4/2012, 4/2013 i 8/2013) amb l'objectiu de reduir la càrrega financera.
ATÈS el que preveu la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
ATÈS que l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès té, a dia d'avui, un import viu per aquestes operacions de 6.785.430,72 euros, amb el següent detall:
Entitat Saldo inicial Saldo actual
BANC SABADELL 120.812,94 117.037,54
BANC SABADELL (Abans CAM) 102.236,75 99.041,85
BANC SANTANDER (Abans BANESTO) 143.980,78 139.481,38
BANCO POPULAR 260.037,55 251.911,38
BANKIA 2.214.175,42 2.144.982,44
BANKINTER 107.573,35 104.211,68
BBVA 1.916.345,26 1.856.459,47
BSCH 1.008.841,03 977.314,75
CAIXA BANC 564.399,58 546.762,09

CAJA MAR 110.659,88 107.201,76
CATALUNYA CAIXA 455.253,03 441.026,38
Total 7.004.315,57 6.785.430,72
ATÈS que s’ha sol·licitat oferta per tal de poder refinançar aquestes operacions i obtenir millors condicions, i així reduir la càrrega financera de la Corporació, d’acord amb els requisits que es preveuen en l’esmentat Decret-Llei i Llei 18/2014.
ATÈS que dins del termini de presentació d’ofertes, es van presentar les següents entitats amb les següents condicions:
Entitat Import Tipus referència Diferencial Tipus resultant
Període d'amortització
LIBERBANK 1.000.000 EURIBOR 12M 1,20 1,538 8 anys
LA CAIXA 3.500.000 EURIBOR 12M 1,25 1,588 8 anys
BBVA 1.916.345 EURIBOR 3M 1,37 1,453 8 anys
ATÈS que fora del termini de presentació d’ofertes, va presentar oferta l’entitat BANCO DE SANTANDER, S.A., oferta que s’ha tingut en compte, degut a que encara restava un romanent de crèdit per a refinançar, i atès que millora substancialment les
condicions actuals.
Entitat Import Tipus referència Diferencial Tipus resultant
Període
d'amortització
BANCO
SANTANDER
1.300.000 EURIBOR 3M 1,27 1,353 8 anys
ATÈS que la proposta de formalitzar les noves operacions compleix amb l’art. 4 de l’esmentada Llei 18/2014, això és.
1. Tenen el mateix període d’amortització que les ja formalitzades.
2. Es genera una disminució de la càrrega financera i suposa un estalvi financer.
3. No incorpora com a garantia la participació en els ingressos de l’Estat.
4. Es destina en la seva totalitat a l’amortització anticipada dels préstecs formalitzats amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors.
ATÈS que de la liquidació de l’exercici 2013 de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en resulta un ràtio d’endeutament per sobra del 75 i per sota del 110 per cent d’acord amb el que preveu l’art. 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes
locals.
ATÈS que l’art. 3.6 de l’esmentada Llei 18/2014 estableix que si l’entitat local hagués presentat en l’exercici 2013 un endeutament superior al 75 per cent als seus ingressos corrents liquidats, per tal d’aprovar la present operació, haurà d’aprovar mitjançant acord de Ple, un pla de sanejament financer de reducció de deute per corregir aquesta situació en un termini màxim de cinc anys.

VIST l’Informe d’Intervenció referent a la operació a formalitzar.
VIST l’informe d’Intervenció en el qual es certifica l’estalvi financer anual resultant de formalitzar les noves operacions.
VIST l’Annex i Informe d’Interventor en referència al Pla de Sanejament Financer.
Aquesta regidoria de Serveis Centrals, Hisenda i Participació Ciutadana proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir la càrrega financera, amb el següent detall,
Entitat: BBVA
Import: 1.916.345,26 eur
Tipus d’interès: euríbor 3 mesos + 1,37 %
Termini d’amortització: maig de 2022
Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Segon.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir la càrrega financera, amb el següent detall,
Entitat: LIBERBANK
Import: 1.000.000 eur
Tipus d’interès: euríbor 12 mesos + 1,20 %
Termini d’amortització: maig de 2022
Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Tercer.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir la càrrega financera, amb el següent detall,
Entitat: LA CAIXA
Import: 3.500.000 eur
Tipus d’interès: euríbor 12 mesos + 1,25 %
Termini d’amortització: maig de 2022
Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Quart.- APROVAR la concertació d’una operació de préstec amb l'objectiu de reduir la càrrega financera, amb el següent detall,
Entitat: BANCO SANTANDER
Import: 369.085,46 eur
Tipus d’interès: euríbor 3 mesos + 1,27 %
Termini d’amortització: maig de 2022

Intervenció de fedatari: el Secretari de la Corporació
Cinquè.- APROVAR la cancel·lació total de les operacions de préstec formalitzades per l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès amb el fons per al finançament dels pagaments a proveïdors (RRDD- llei 4/2012, 4/2013 i 8/2013), per un total
de6.785.430,72 eur, o import que resulti a la data d’execució dels presents acords.
Sisè.- REMETRE una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda iAdministracions Públiques.
Setè.- FACULTAR a l’Alcalde-President de la Corporació, tan àmpliament com en dret procedeixi, per a la realització de tots els tràmits que fossin necessaris o convenients amb vista a l'execució del que s'ha acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els corresponents documents deformalització.
Vuitè.- SOL·LICITAR l'autorització preceptiva a la Subdirecció General de relacions financeres amb les entitats locals de la Secretària d'Estat d'Administracions Públiques, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Novè.- APROVAR el Pla de Sanejament Financer que s’adjunta i forma part del present acord per tal situar el deute financer per sota del 75 per cent dels ingressos ordinaris liquidats en un termini màxim de cinc anys.
Desè.- NOTIFICAR el present acord a les entitats interessades.

 Votació: SÍ: 11 (4 CiU, 3 PSC, 1 PP, 1 UPLF, 1 Ribalta i 1 ERC). No: 0  Abs.: 5 (2 LFI, 2 CplF i 1 PxC).

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!