0
0
Vota!

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 823/2014, DE 23 DE SETEMBRE, EN QUÈ ES RESOL MODIFICAR L’HORA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

VIST el Decret de l’Alcalde núm. 263/2014, de data 28 de març, en què es resol, entre d’altres, establir que la Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dijous no festius, a les 11 hores, en les dependències d’aquest ajuntament.
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 24 d’abril de 2014, es va donar per assabentat del Decret de l’Alcalde núm. 263/2014 esmentat.
ATÈS que amb la finalitat de facilitar l’assistència dels membres integrants de la Junta de Govern Local, es considera convenient retardar l’hora d’inici de les sessions una hora, és a dir, iniciar les sessions a les 12 hores.
EN ÚS de les facultats que m’atorga la normativa legal vigent,
RESOLC:
Primer.- MODIFICAR el Decret de l’Alcalde núm. 263/2014, de data 28 de març, en el sentit que, amb efectes del dia 18 de setembre de 2014, la Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dijous no festius, a les 12 hores, en les dependències d’aquest Ajuntament.
Segon.- COMUNICAR aquesta resolució a tots els regidors/es afectats i a les àrees municipals, per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que hagi de realitzar.

 

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!