1
0
Vota!

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DELS EXERCICIS CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS.

Joaquim Bach i Fabregó, interventor accidental de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb el previst a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emeto el següent INFORME 44/2014
LEGISLACIÓ:
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que, els tresorers o, en el seu defecte, interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en els que s’estigui incomplint el termini.
L’article 4.4 estableix que, sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la Corporació Local, dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents dels Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que, amb arreglo als seus Estatuts d’Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals. Aquests òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes.
L'article 5.3 estableix que, transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú expedient de reconeixement de la obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva certificació de l'obra o acte administratiu de conformitat amb la presentació realitzada,
la Intervenció o l'òrgan de l'Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat requerirà a dit òrgan gestor per tal de que justifiqui per escrit la falta de tramitació de dit expedient.
L’article 5.4 estableix que, la intervenció o òrgan de l’Entitat Local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als quals s’hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al citat registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos. El Ple en el termini de 15 dies contats des del dia de la reunió en la que tingui coneixement de dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.
La disposició transitòria vuitena indica la reducció dels terminis de pagament, arribant a 30 dies l’exercici 2013.
«Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley. El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en la redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013. Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la  realización total o parcial del contrato. Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»
Pel que fa referència a l’ajuntament, patronats i empreses municipals s’adjunten annexes trimestrals segons models corresponents al segon trimestre de l’exercici 2014 amb les dades

Primer. Relació de pagaments efectuats en el trimestre
Segon. Interessos de demora pagats en el període
Tercer.- Factures o documents justificatius pendents de pagament a final de trimestre.
Quart.- Factures o documents justificatius amb respecte als quals hagi transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s'hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixent de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de tramitació dels mateixos, d'acord amb allò que disposa l’article 5.4
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 desembre per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
CONCLUSIÓ:
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:

Ajuntament
1. El termini mig de pagament és de 61 dies i el termini mig del pendent de pagament és de 31 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2014, han estat de 1.320.516,45 € corresponents a 1002 factures, dels quals 163.263,45 €, corresponents a 325 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 813.336,39€, i correspon a 525 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 276 factures per un import de 348.539,73 €.
4. Les factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per manca de conformitat per part de l’òrgan gestor són 17 amb un import total de 17.017,01 €


Patronat municipal de cultura
1. El termini mig de pagament és de 22 dies i el termini mig del pendent de pagament és de 25 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2014, han estat de 212.374,95 € corresponents a 187 factures, dels quals 9.870,98 €, corresponents a 16 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora
d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 92.798,46€, i correspon a 123 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 18 factures per un import de 13.471,21 €.
4. Les factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per manca de conformitat per part de l’òrgan gestor són 2 amb un import total de 653,40 €.


Patronat municipal d’esports
1. El termini mig de pagament és de 109 dies i el termini mig del pendent de pagament és de 252 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2014, han estat de 69.973,04 € corresponents a 110 factures, dels quals 25.900,71 €, 54 factures, s'han efectuat dins el termini legal i la resta fora d'aquest termini establert per la normativa sobre morositat.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 11.138,41 €, i correspon a 49 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat la data 29 factures per un import de 4.055,35 €.
4. No hi ha factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per manca de conformitat per part de l’òrgan gestor.


Entorn Verd, SA
1. El termini mig de pagament és de 86 dies i el termini mig del pendent de pagament és de 37 dies.
2. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2014, han estat de 2.208,18 € corresponents a 3 factures, i s’han realitzat fora del termini establert per la normativa sobre morositat.
3. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 6.655,38 €, i correspon a 8 factures, en les quals s'està incomplint amb el termini legal segons la normativa de morositat en 3 factures per un import de 1.472,12 €.
4. No hi ha factures amb mes de tres mesos sense reconeixement de l’obligació per manca de conformitat per part de l’òrgan gestor.


Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL
1. El termini mig de pagament és de 5 dies i el termini mig del pendent de pagament és de 2 dies.
1. Els pagaments totals realitzats durant el segon trimestre de l'exercici 2014, han estat de 3.417,08 € corresponents a 6 factures i tots ells s'han efectuat dins el termini legal establert per la normativa sobre morositat.
2. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a final del segon trimestre de l'exercici 2014 importen la quantitat de 1.093,59 €, i correspon a 1 factures que està dins del termini legal segons la normativa de morositat.
3. No hi ha factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!