0
0
Vota!

4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS A 30 DE JUNY DE 2014, EN COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2015/2012, D’1 D’OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.

En compliment del que estableix l’ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrar d’informació (article 16) per mitjans telemàtics de les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre, previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera i l’art. 191 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Vist l’informe de l’nterventor accidental referit a l’estat d’execució dels pressupostos a 30 de juny de 2014 en el que es posa de manifest que:
· S'ha complert en termes generals el que estableix l'art. 92 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el Capítol primer del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de las hisendes locals (TRLLRHL), en matèria de pressupostos, així com la
nova Instrucció del model normal de Comptabilitat.
· La corporació local dona compliment al requeriments de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa
· Aquest informe de liquidació a 30 de juny de 2014 ha estat tramès al Ministeri d’Economia i Hisenda en data 31 de juliol de 2014, donant compliment a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrar d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
· Cal donar compte al ple de la corporació de la liquidació dels pressupostos corresponen al segon trimestre de 2014
Vista la comunicació telemàtica efectuada al ministeri per cadascuna les entitats locals incloses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la esmentada ordre, ajuntament i patronats municipals amb el següent detall:
· Resum classificació econòmica
· Detall ingressos corrents
· Detall ingressos de capital i financers
· Detall despeses corrents
· Detall despeses de capital i financers
· Romanent de tresoreria
· Calendari, pressupost de tresoreria i necessitats d’endeutament
· Dotació de plantilles i retribucions
· Deute viu i venciment mensual previst
· Perfil venciment deute propers 10 exercicis
S’hi afegeixen els annexes següents:
· Ajustos informe d’avaluació amb normes SEC
· Informació de la regla de la despesa
· Interessos i venciments meritats
· Avals de l’entitat
· Fluxos interns
· Vendes d’accions i participacions
· Adquisició d’accions i participacions
· Operacions atípiques
· Moviments compte creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost

Primer,- DONAR COMPTE al ple de l’ajuntament de l’estat de la liquidació dels pressupostos corresponen al segon trimestre de 2014, que inclouen els de l’ajuntament, el Patronat municipal de cultura i el Patronat municipal d’esports.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!