3
1
Vota!

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ENDERROC DE LES OBRES DEL REGIDOR D’ESPORTS.

ATÈS que l’alcalde va signar un decret donant dos mesos per enderrocar les obres il·legals fetes sense permís municipal a casa del regidor d’Esports d’aquest ajuntament, degut a que dues sentències judicials havien dictat que les esmentades obres eren irregulars.
ATÈS que les obres il·legals que s’han esmentat han estat enderrocades parcialment per els propietaris de les mateixes sense que l’ajuntament no hagi dictaminat que s’havia de fer en la totalitat de les mateixes depenent del decret d’alcaldia.
ATÈS que les multes imposades a l’infractor per fer obres il·legals i no enderrocar les mateixes, l’alcaldia va imposar diverses sancions que no han estat pagades pel regidor d’Esports ni tampoc han estat tramitades en executiva per l’Organisme Autònom de Gestió Tributària Local, i per això estan pendent de recaptar.
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Instar el govern municipal a inspeccionar l’enderroc de les obres il·legals del regidor d’Esports i a requerir a enderrocar la totalitat de les obres il·legals que es va ordenar en el decret d’alcaldia.
Segon.- Instar el govern municipal a que trameti les multes urbanístiques imposades al regidor d’Esports per al cobrament en executiva a l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, al no haver-se pagat, tràmit general per al cobrament dels tributs locals impagats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
3
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!