0
5
Vota!

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

CONSIDERANT que procedeix, atès que ja va finalitzar el contracte subscrit pel servei de recollida de residus i neteja viària, tramitar un procediment de contractació al respecte.
VIST el plec de clàusules administratives generals de contractació, aprovat definitivament per acord de Ple de 26 de juny de 2014.
VISTOS els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques redactats per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, d’acord amb els articles 115 a 117 del TRLCSP.
ATÈS que existeix suficient crèdit en el pressupost de la Corporació, si bé caldrà dotar de suficient consignació pressupostària a les partides corresponents per fer front a la despesa derivada d’aquesta contractació per a exercicis futurs.
VIST l’informe d’Intervenció.
VIST l’informe de Secretaria.
VIST l’informe del cap d’àrea d’Obres i Serveis.
VIST el què disposen els articles 8, 22,109, 110, 157 a 161 del TRLCSP.
AQUESTA regidoria d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents, ACORDS:

Primer.- AUTORITZAR la despesa i imputar-la a les partides 05.1621.22700 i 05.1631.22700 del pressupost de la Corporació.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les Franqueses del Vallès.
Tercer.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, amb el benentès que la forma d’adjudicació serà la del procediment obert mitjançant tramitació ordinària amb l’aplicació de més d’un criteri de valoració d’acord amb el que disposen els articles 150, i del 157 al 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i que ha de regir la contractació de la gestió del servei públic de recollida d’escombraries i neteja viària de les Franqueses del Vallès, així com el plec de clàusules tècniques redactades a l’efecte.
Cinquè.- ANUNCIAR la licitació del contracte pel procediment obert, per un termini de 26 dies a comptar de la data de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat.
Sisè.- TRASLLADAR aquests acords a la Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’establert per la Llei 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!