1
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES A FAVOR DE L'ACOMPLIMENT DELS ACORDS DEL PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE EL MÓN AGRARI .

ATÈS que el Ple del Parlament, en la sessió del dia 14 d’abril de 2010, va debatre les propostes de resolució  presentades pels grups parla mentaris, subsegüents al Debat General sobre el món agrari, i es va arribar a un a cord unànime.

ATÈS que la pagesia del nostre país es troba immers a en una greu crisi estructural, agreujada per la conjuntura econòmica que patim, i que aquest sector acumula una reducció mitjana de la renda agrària del 38% des de l’any 2001.

ATÈS que, a finals de 2012, tindrem un grau d’execució del 60% del Programa de desenvolupament rural (PDR) corresponent al període 2007-2013, que representa un total de 1.058,2 MEUR i, tenint en compte que el PDR es cofinança amb la proporció 45% de la Generalitat, 30% de l’Estat i 25% de la Unió Europea, amb la subsegüent pèrdua de finançament exterior.

ATÈS que l’actual president de la Generalitat de Ca talunya es va comprometre, durant el discurs d’investidura que va pronunciar el passa t mes de desembre de 2010, amb el contingut de la resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari.

ATÈS que, en la present legislatura, el Ple del Parlament de Catalunya ha ratificat novament i per unanimitat el contingut d’aquesta resolució, mitjançant la moció 2/IX, sobre el sector agroalimentari, i que s’han renovat els compromisos adquirits en el debat sobre l’orientació política general del Govern, en el punt 109 de la Resolució 275/IX.

Primer.-
SUBSCRIURE l’estratègia que fixa la resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari.

Segon.-
INSTAR el Govern de la Generalitat a desplegar les accions que permetin acomplir els punts que integra la resolució 671/VII I del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari.

Tercer.-
INICIAR un procés de diàleg permanent amb els responsables de les polítiques agràries del Govern de la Generalitat, tot procuran t facilitar els instruments amb què compta aquest Ajuntament per contribuir a dur a terme els objectius de la resolució.

Quart.-
FIXAR un pla d’actuació agrari local, sobre les bases dels punts de la resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, que permeti dibuixar una tendència positiva per al sector.

Cinquè.-
INSTAR al Parlament de Catalunya a celebrar, en el primer trimestre de 2013, un monogràfic sobre el món rural.

Sisè.-
FER ARRIBAR aquest acord a tots els partits amb representació al Parlament de Catalunya, al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, al ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i al comissari europeu d’Agricultura, Consell de la Pagesia i a les entitats agràries

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!