0
4
Vota!

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013.

ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament municipal, corresponents a l’exercici de 2013, comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de juliol de 1990 del Ministeri  d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat.ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals
de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament municipal, corresponents a l’exercici de 2013, comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per
Ordre de 27 de juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat.

ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats per la Intervenció i s’han sotmès a dictamen de la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província, sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació.

D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent ACORD:

Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL, corresponents a l’exercici de 2013.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!