4
0
Vota!

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015.

ATÈS que en data 30 de març de 2014 es va publicar al DOGC núm. 6613 l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015.
ATÈS que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del/de la Conseller/a de Treball, a PROPOSTA DELS MUNICIPIS RESPECTIUS.
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica, proposa al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció dels següents
 

ACORDS:

Primer.- APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2015:
Bellavista 15 de maig i 3 de juliol
Marata 15 de maig i 25 de juliol
Corró d’Amunt 15 de maig i 1 d'agost
Llerona 15 de maig i 8 de setembre
Corró d’Avall 15 de maig i 18 de setembre

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!