2
0
Vota!

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERS, LES FRANQUESES DEL VALLÈS, LLIÇÀ D’AMUNT I CANOVELLES PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI EN L’ÀMBIT D’AQUESTS MUNICIPIS.

ATÈS que els municipis de Granollers, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt i Canovelles manifesten la voluntat de signar un conveni de cooperació intermunicipal per a la prestació conjunta del servei del taxi.
ATÈS que els municipis esmentats han redactat de forma consensuada i seguint les recomanacions del Servei  Territorial del Trànsit, un document de conveni de cooperació intermunicipal que estableix drets i obligacions entre les parts i que té, a més, una vocació integradora, al permetre incorporar a altres municipis, que tenint una important influència recíproca territorial, estiguin interessats en la seva adhesió.
VIST el què disposa la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRBRL), el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
ATÈS que l’art. 303.1 del ROAS, permet que per conveni s’estableixi una relació de cooperació consensuada entre les entitats locals o entre aquestes i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o pel desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a elles, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú.
ATÈS que l’art. 303.3 del ROAS estableix que a través dels convenis es podrà realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, en la forma i en els termes previstos en les lleis reguladores de les matèries en que aquest interès existeixi.
TENINT EN COMPTE que els convenis interadministratius tenen un caràcter voluntari i base negocial i s’estipularan en pla d’igualtat entre les administracions públiques intervinents, no podent cap d’elles exercitar potestats executives o coactives front a les restants, llevat del que estableix l’art. 310 del ROAS (per incompliment o morositat de qualsevol de les administracions que hagin subscrit el conveni).
TENINT EN COMPTE que, en quant a la matèria del taxi, la Llei catalana 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi, preveu la  col·laboració intermunicipal del servei del taxi, en el seu art. 23, possibilitant la coordinació dels diferents serveis municipals del taxi i possibilitant l’establiment dels adequats mecanismes per fer efectiva aquesta coordinació a partir d’un previ acord de voluntat dels municipis afectats en les zones on hi hagi una interacció o influència recíproca entre els serveis de transport del taxi.
ATÈS que l’art. 23, relatiu a la coordinació municipal, estableix que el departament competent en matèria de transports pot establir àrees territorials de prestació conjunta o altres fórmules de coordinació intermunicipal en les zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de manera que l’ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un dels municipis compresos en l'àrea, de conformitat amb les condicions que es determinin per reglament. En el procediment d’establiment de les dites àrees és preceptiva la participació dels ens locals que la integrin i del Consell Català del Taxi.
ATÈS que dins de les funcions que l’art. 2 atribueix al Consell del Taxi, en el Decret 188/2005, de 13 de setembre deI Consell Català del Taxi, en desenvolupament de l’art. 33 de la Llei del Taxi 19/2003 de 4 de juliol, en el seu apartat 2.d) és la participació en el procediment d’establiment de les àrees territorials de prestació conjunta del servei del taxi previst a l’art. 23 de la Llei 19/2003.
ATÈS que el Consell del Taxi és l’òrgan de consulta i assessorament pel que fa als serveis de taxi a Catalunya i està adscrit al departament competent en matèria de transports, el Departament de Territori i Sostenibilitat.
ATÈS que a Catalunya, aquest fórmula de coordinació intermunicipal del servei del taxi, ja existeix en l’actualitat i es troba materialitzada en diferents convenis de coordinació intermunicipal. A títol d’exemple i dins de la província de Barcelona, en les comarques del Baix Montseny (Cardedeu, Sant Pere de Vilamajor i Cànoves i Samalús); en el Vallès Oriental (Mollet del Vallès, Parets dels Vallès, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campsentelles); o en el Vallès Occidental (Sabadell i Sant Quirze del Vallès).
ATÈS que, un cop tots els municipis intervinents hagin aprovat el conveni de cooperació intermunicipal, aquest  document haurà de ser sotmès amb caràcter previ a la seva signatura, a la conformitat i/o autorització de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’exercici de les seves competències.
ATÈS que el 16 de maig de 2014 la Direcció General de Transports i Mobilitat va trametre a l’ajuntament de Canovelles un escrit en el què informava favorablement sobre el contingut del conveni de prestació conjunta anteriorment esmentat.
ATÈS que la competència per aprovar el conveni interadministratiu correspon al Ple de la Corporació, de conformitat amb l’art. 22 en relació a l’art. 47 de la LRBRL, amb quòrum de majoria simple.
VIST l’informe jurídic que consta a l’expedient administratiu.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni de cooperació intermunicipal a subscriure entre els Ajuntaments de Granollers, Les Franqueses del Vallès, Lliça d’Amunt i Canovelles, per a la prestació conjunta del servei del taxi en l’àmbit territorial dels municipis esmentats, així com de la resta de municipis que tenint una important influència recíproca territorial,
estiguin interessats en la seva adhesió, i que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERS, LES FRANQUESES, LLIÇÀ D’AMUNT I CANOVELLES, PER LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI
REUNITS

El senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde president de l'Ajuntament de Granollers.
El senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde president de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
El senyor Ignasi Simón Ortoll, alcalde president de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
El senyor José Orive Vélez, alcalde president de l’Ajuntament de Canovelles.
INTERVENEN
Els alcaldes presidents dels Ajuntaments de Granollers, Les Franqueses, Lliçà d’Amunt i Canovelles, en virtut del que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Les parts es reconeixen capacitat i representació per formalitzar el present conveni i en conseqüència

EXPOSEN
L’art. 23 de la Llei 19/2003, del Taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de manera que l’ordenació adequada dels serveis  transcendeixi els interessos de cada un dels municipis de la zona.
De conformitat amb el que s’ha exposat, els Ajuntaments de Granollers, Les Franqueses, Lliçà d’Amunt i Canovelles consideren necessària la prestació conjunta del servei del taxi en l’àmbit des seus termes municipals, de tal manera que els taxis de tots els municipis signants puguin actuar en qualsevol dels seus termes municipals, en les condicions i limitacions que s’estableixen en el present acord.
En conseqüència els municipis, mitjançant aquest conveni, estableixen un marc de col·laboració en el qual es  concreten les actuacions a desenvolupar en la prestació conjunta del servei, en permetre la prestació del servei de taxi, recollint i deixant viatgers en els respectius termes municipals als titulars de llicències de taxi de qualsevol dels municipis signants, amb la finalitat de millorar l’eficàcia del servei, afavorir una millor rendibilitat i qualitat de treball dels professionals del sector.
En conseqüència, les parts, mitjançant aquest Conveni, estableixen un marc de col·laboració en el qual es concreten les actuacions a desenvolupar per a la prestació conjunta del servei del taxi en l’àmbit territorial dels municipis de Granollers, Les Franqueses, Lliçà d’Amunt i Canovelles, i d’aquells municipis inclosos en l’àmbit territorial que tenen una important influència recíproca i que, en un futur estiguin interessats en l’adhesió al present Conveni.
Per tot l’anteriorment exposat, les parts
ACORDEN
Primer.- Objecte del conveni Aquest conveni té per objecte regular les actuacions de les parts per a la prestació conjunta del servei del taxi en l’àmbit territorial dels municipis de Granollers, Les Franqueses, Lliçà d’Amunt i Canovelles, així com de la resta de municipis que tenint una important influència recíproca territorial, estiguin interessats en la seva adhesió.
Segon.- Prestació conjunta territorial Els ajuntaments signants es comprometen a permetre la prestació del servei del taxi en els seus respectius termes municipals als titulars de llicències de taxi de qualsevol dels municipis esmentats en les condicions que es determinen en els pactes següents.
Tercer.- Imatge
Amb la finalitat d’aconseguir una imatge corporativa uniforme i fàcilment identificable de la prestació conjunta, amb caràcter general, els vehicles que prestin el servei del taxi, tant dels municipis que signen el present conveni, com els que en un futur s’adhereixin, hauran de ser de color blanc.
No obstant però, s’estableix un període transitori, per aquells vehicles que a la signatura del present conveni, no compleixin amb aquest requisit i fins a la futura substitució del vehicle.
Els vehicles aniran identificats exteriorment amb un distintiu específic de la prestació conjunta i portaran en cada porta lateral, pintat l’escut de cada Ajuntament de procedència, i el núm. de l’autorització de la llicència de taxi.
Quart.- Tarifes.
Els Ajuntaments signants es comprometen a harmonitzar les tarifes urbanes dels serveis de taxi que tinguin origen i destinació en qualsevol dels seus termes municipals, de manera que tinguin els mateixos conceptes i imports.
Pel que fa a la tarifa interurbana aplicable, serà l’aprovada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Utilització de les parades Les parades de taxi actualment existents són les detallades, per cada municipi, en l’Annex I, incorporat al present conveni.
Les parades de taxi seran utilitzades per espera i recollida de viatgers inicialment pels titulars de llicència del municipi on es trobin localitzades.
En el ben entès que cada parada té assignades un número de places convenientment senyalitzades, qualsevol llicència de taxi de qualsevol dels municipis signants del conveni, podrà fer parada en les de la resta de municipis sempre que el total de vehicles en espera no superi el número total de places, i no hi hagi cap altre vehicle de fora del municipi de la parada.
Excepcions:
No entren en l'anterior regla les parades següents:
Granollers:
- De la plaça Pau Casals de Granollers
- De la plaça Serrat i Bonastre de Granollers Les Franqueses:
- Plaça d'Espanya a Bellavista, estació de les Franqueses-Granollers Nord- R2
- Carretra de Ribes a l'estació de les Franqueses del Vallès (R3)
en què no s'autoritza fer parada a les llicències que no siguin del municipi.
Aquests mateixos criteris se seguiran pels taxistes dels municipis que, en un futur, i mitjançant la corresponent adhesió al present conveni, s’integrin en la prestació conjunta, així com, en el cas de que qualsevol dels municipis integrants de la prestació conjunta, acordessin una futura ampliació de les parades de taxi.
Sisè.- Atorgament de llicències
Cadascun dels municipis mantindran la competència d’atorgament de llicències reconeguda en l’article 5 de la Llei 19/2003 de 4 de juliol, del taxi, així com serà competent per incrementar, decrementar o modificar la ubicació de les parades de taxis en el seu respectiu municipi, donant compte a la resta d’Ajuntaments afectats per la prestació conjunta.
Setè.- Conformitat de la Direcció General del Transport i mobilitat El conveni serà sotmès amb caràcter previ a la seva signatura a la conformitat de la Direcció General del Transport i Mobilitat pel que fa a l’exercici de les seves competències.
Vuitè.- . Comissió de Seguiment
A efectes de vetllar pel correcte funcionament de l’objecte d’aquest conveni, es crea una Comissió de Seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signants, a la que podrà incorporar-se un representant de la Direcció General de Transport i Mobilitat. El règim de funcionament d’aquesta Comissió es determinarà per mutu acord.
Novè.- Incompliment La no observació per qualsevulla de les parts de les obligacions establertes en el present Conveni, facultarà a la resta de municipis a exigir-ne el seu compliment efectiu, i en cas que aquest no es produeixi, la resolució del Conveni.
Desè.- Inspecció i control
Amb la finalitat d’assegurar el compliment de les seves determinacions i del compliment de les obligacions que se’n deriven per als titulars de llicències, els Ajuntaments signants d’aquest Conveni es comprometen a intensificar les tasques d’inspecció per la detecció i eliminació de practiques irregulars o contràries a la normativa i les determinacions del present conveni, en coordinació amb els òrgans d’inspecció de la Direcció General de Transport i Mobilitat.
Onzè.- Vigència
La vigència del conveni serà d’un any, a comptar des de la data de la seva signatura, prorrogable anualment de forma automàtica si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva finalització.
Dotzè.- Jurisdicció
Les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació d’aquest Conveni que no puguin ser resoltes per la Comissió de seguiment prevista en el pacte sisè, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciós administrativa.

I en prova de conformitat, se signa el present Conveni en ........... exemplars
i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
ANNEX I
PARADES DE TAXI
GRANOLLERS
· Pl. Pau Casals : 10 places
· Hospital General: 4 places
· Pl. Serrat i Bonastre. Estació Renfe Granollers Centre : 4 places
· Pl. de la Constitució: 3 places
· Estació Renfe Granollers Canovelles: 2 places
· c. Aragó. Aparthotel Athenea : 1 plaça
· Hotel Ciutat: 2 places
LES FRANQUESES
· Plaça d’Espanya a Bellavista, estació de les Franqueses-Granollers Nord
R2
· Carretera de Ribas a l’estació de les Franqueses del Vallès R-3
· Plaça de l’Ajuntament
· Polígon Ramassar, carrer del Pla del Ramassar.
LLIÇÀ D’AMUNT
· Carrer Torrent Merdanç, 5
CANOVELLES
· Carrer Indústria, núm. 25 (Polígon Industrial El Congost)”
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i als Ajuntaments de Granollers, Canovelles i Lliçà d’Amunt als efectes pertinents.

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
1
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!