0
1
Vota!

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS QUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS VINCULANTS FIXADES PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME .

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 30 de gener de 2014 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Quart.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació de les  Franqueses del Vallès i dels Planejaments Derivats del desenvolupament Industrial del Municipi de les Franqueses del Vallès.
Cinquè.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.”
ATÈS que en compliment dels acords anteriors, en data 11 de febrer de 2014, amb Registre General de Sortida 2014/904 es va enviar la documentació que forma l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona a efectes de la seva aprovació definitiva.
ATÈS que en data 2 de maig de 2014, amb Registre General d’Entrada 2014/2472, de 5 de maig, s’ha rebut informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en relació a l’aprovació definitiva, el qual fixa una sèrie de prescripcions.
ATÈS que en data 8 de maig de 2014, amb Registre General de Sortida 2014/2741 s’ha sol·licitat informe a l’Agència Catalana de l’Aigua, el qual s’ha rebut en data 1 de juliol de 2014, amb Registre General d’Entrada 2014/4167.
ATÈS que en data 8 de maig de 2014 amb Registre General de Sortida 2014/2740 s’ha sol·licitat informe a la Direcció General de Protecció Civil, el qual s’ha rebut en data 8 de juliol de 2014, amb Registre General d’Entrada 2014/4300.
VIST l’escrit presentat en data 24 de juliol de 2014, amb Registre General d’Entrada 2014/4608, pel senyor Jordi Codina Font, en representació de NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT on aporta el text refós de la modificació de les normes urbanístiques per a la regulació del sòl industrial.
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 59, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, d’urbanisme així com l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.s industrials.

Primer.- APROVAR el Text Refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès que incorpora les prescripcions vinculants fixades per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 24 d’abril de 2014.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.

 

DONAT QUE EL TEXT NO INCORPORA TOTES LES OBSERVACIONS QUE HAVIA FET LA COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME, A PROPOSTA DEL GRUP MPAL. D'ERC S'ACORDA DEIXAR EL TEMA SOBRE LA TAULA I TORNAR-LO A DISCUTIR EN EL PLE DEL MES DE SETEMBRE.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!