0
2
Vota!

PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 607/2014, DE 3 DE JULIOL, EN QUÈ ES RESOL SOL·LICITAR A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA LA INCORPORACIÓ D’OFICI UNA PRESCRIPCIÓ RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 248 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 24 d’abril de 2014 va adoptar, entre d’altres l’acord d’aprovar provisionalment la modificació de l’article 248 de les Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès.
TENINT EN COMPTE que l’expedient anterior va tenir entrada en la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 29 d’abril de 2014 a efectes de la seva aprovació definitiva.
TENINT EN COMPTE que després de la conversa mantinguda amb els tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona cal incorporar d’ofici una prescripció a efectes de procedir a l’aprovació definitiva de l’expedient.
VISTES les facultats que em confereix l'apartat r) de l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
AQUESTA ALCALDIA, en ús de les atribucions que m’han estat conferides.
RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que incorpori d’ofici a l’expedient corresponent a la modificació de l’article 248 de les Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès la següent prescripció:
1. Pel que fa a la normativa, cal completar el redactat actual de l’article 248 en el sentit que on diu:
“Objectius.
Ordenar les solars existents ampliant el nombre o l’àmbit.
Construir el vial lateral de la carretera i els nous enllaços, seguint la pauta aproximada grafiada en els plànols.
El Pla parcial definirà la ubicació definitiva dels espais verds i els equipaments.”
Ha de dir:
“Objectius.
Ordenar les solars existents ampliant el nombre o l’àmbit.
Construir el vial lateral de la carretera i els nous enllaços, seguint la pauta aproximada grafiada en els plànols.
El Pla parcial definirà la ubicació definitiva dels espais verds i els equipaments garantint l’objectiu de crear corredors verds que interrelacionin el medi ambient de les dues vores de la carretera.”
Segon.- DONAR COMPTE dels presents acords al Ple en la propera sessió que se celebri per a la seva ratificació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!