1
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA REPERCUSSIÓ A LA CIUTADANIA DE LA PUJADA UNILATERAL DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES, ATÈS EL REIAL DECRET LLEI 20/2011, DEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL .

El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic aprovat pel govern de l’Estat espanyol, entre d’altres efectes a la ciutadania,  suposarà un increment percentual del rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI) aquest any 2012 i el 2013 en els municipis, en funció de l’any de la darrera revisió cadastral, que se situarà entre el 10% i el 14% i comportarà per tant un increment de la pressió tributària a la ciutadania que pot situar-se molt per sobre del 10% fins arribar a increments del 35%.

AQUESTA decisió unilateral, significa una clara vulneració a l'autonomia local dels municipis i en cap cas pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les mesures estructurals que el món local porta reclama
nt des de fa dècades. L'increment de l'IBI només és una solució pressupostària conjuntural que no soluciona el  problema de l'infra finançament local i afegeix major incertesa en les finances del món local.

ATÈS que el caràcter unilateral de la mesura dificulta als municipis la capacitat de modular l'impost, ja que en un  moment de crisi com l’actual carrega sobre moltes famílies que ja estan passant dificultats econòmiques.

ATÈS que les taxes pel 2012 en aquest ajuntament, ja van esser aprovades, amb un increment en concepte de l’IBI d’un 4’5% poden arribar a valors de entre 9’5% i un 14’5% d’increment.

ATÈS la regulació que el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, regula, entre molts altres aspectes, la imposició i ordenació de les taxes, impostos i contribucions especialsmunicipals.

ATÈS que entre aquests regula el fet imposable, la base imposable, el tipus de gravamen, les exempcions, els  subjectes passius, les bonificacions i tota la resta d’aspectes relatius a l’IBI.

ATÈS la capacitat que els municipis tenen d’aprovar i regular les bases per a l’atorgament de subvencions.

ATÈS l’art 9.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quan diu que les ordenances “podran establir una bonificació de fins el cinc per cent de quota a favor dels subjectes passius que domiciliïn els seus deutes de venciment periòdic en una entitat financera, anticipin pagaments o realitzin actuacions que impliquin col·laboració en la recaptació d’ingressos”.

ATÈS que en els darrers dies el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, està recomanant als municipis de l’Estat Espanyol que la pujada de l’IBI que pagarà el ciutadà no sigui superior al 10% mitjançant una circular.

ATÈS que l’OAGT de la Diputació de Barcelona, recomana als municipis que encara puguin fer-ho, que retardin el període de recaptació de l’IBI fins que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques introdueixi l es recomanacions en un text legal.
 

Primer.- MOSTRAR el nostre rebuig a la pujada unilateral de l’IBI aprovada en el Reial Decret 20/2011,de 30 de desembre, per part de l Govern de l’Estat i convalidat al Congrés dels Diputats amb els vots favorables del PP i CiU.

Segon.- RECLAMAR un model de finançament propi i definitiu per als ajuntaments que no estigui subjecte a mesures conjunturals, aprovant una llei de finances locals que financi de forma suficient les necessitats del món local.

Tercer.- MODIFICAR la Ordenança Fiscal 1, l’Impost de Béns Immobles (IBI) per aquest any 2012; de tal manera que l’increment de l’IBI total que pagarà el ciutadà, en cap cas, no superi el 10% respecte a les OOFF vigents fins el 31-12-2011.

Quart.- TRASLLADAR l’aprovació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!