3
2
Vota!

PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL•LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS..

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 27 de març de 2012 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i  instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès, que s’adjunta com annex a aquest acord.”
TENINT EN COMPTE que en data 19 de juliol del mateix any, per Decret d’Alcaldia es va resoldre aprovar definitivament l’ordenança anterior i es va procedir a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8
d’agost de 2012.
TENINT EN COMPTE que un cop va entrar en vigor l’ordenança, tot i haver-se establert una moratòria per adaptació de mobiliari a través de la Disposició Transitòria Primera fins al 31 de desembre de 2012, les circumstàncies econòmiques existents en finalitzar la moratòria anterior han posat de manifest la impossibilitat per part dels titulars dels diversos establiments de restauració que ocupen els espais públics amb taules i cadires de poder donar compliment a l’article relatiu a la delimitació de les terrasses amb paravents o entarimats.
TENINT EN COMPTE que la gran majoria de subjectes passius han procedit a adaptar les taules i cadires que conformen les terrasses.
DE CONFORMITAT amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com el Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Serveis, Activitats i Serveis dels ens locals.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès mitjançant la introducció d’una Disposició Transitòria del tenor literal següent: “Quarta. S’estableix una moratòria en l’aplicació dels articles 3, 4 i 5 de la present ordenança fins a l’1 de gener de 2016, amb el benentés que totes aquelles persones que hagin procedit o procedeixin al compliment de les seves previsions trobant-se vigent aquesta moratòria podran compensar l’import dels elements auxiliars adquirits, entenent per a tals en sentit estricte paravents o entarimats, amb la taxa que els hi correspondria abonar en concepte d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.”
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. En cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, la present modificació de l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny.

1 Opinions
Resultat ple municipal
4
5

Opinions

Clar que s'ha d'exigir aquesta moratòria, ara bé el govern s'ha mogut arrel de les pressions dels establiments i no per convenciment. En el seu moment els regidors de LFI ja els hi vam dir que no era el moment i ara per qüestions electorals posposen part de la seva aplicació fins desprès de les eleccions. Però cal mirar-se la lletra petita perquè la moratòria no es total.

Ferran - 26-05-2014 13:28

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!