0
1
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE LA REPERCUSSIÓ A LA CIUTADANIA DE LA PUJADA UNILATERAL DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES, ATÈS EL REIAL DECRET LLEI 20/2011 DEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL.

Atès que les taxes pel 2012 en aquest Ajuntament, ja van esser aprovades, amb un increment en concepte de l’IBI d’un 4’5% poden arribar a valors de entre 9’5% i un 14’5% d’increment.
Atès la regulació que el Text refós de la Llei Reguladora de els Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/200 4, regula, entre molts altres aspectes, la imposició i ordenació de els taxes, impostos i contribucions especials municipals.
Atès que entre aquests regula el fet imposable, la base imposable, el tipus de gravamen, les exempcions, els subjectes passius, les bonificacions i tota la resta d’aspectes relatius a l’IBI.
Atès la capacitat que els municipis tenen d’aprovar i regular les bases per a l’atorgament de subvencions.
ACORDS:
Primer.- MOSTRAR el nostre rebuig a la pujada unilateral de l’IBI aprovada en el Reial Decret 20/2011,de 30 de desembre, per part del Govern de l’Estat i convalidat al Congrés dels Diputats amb els vots favorables del PP i CiU.
Segon.- RECLAMAR un model de finançament propi i definitiu per als ajuntaments que no estigui subjecte a mesures conjunturals, aprovant una llei de finances locals que financi de forma suficient les necessitats del món local.
Tercer.- APLICAR, en el cas de no estar vigent, la reducció del 5% de la quota en els rebuts domiciliats o que anticipin pagaments de l’IBI
Quart.- CREAR, ateses les facultats tributàries del món local, una comissió que estudïi i concreti la proposta d’unes bases per l’atorgament de subvencions sobre l’IBI atenent a consideracions de la situació econòmica i social de la unitat familiar subjecte del tribut i que presentarà la proposta per ser elevada al Ple abans de finalitzar el mes de març.
Cinquè.- DESTINAR l’increment no pressupostat en el pressupost del 2012 d’aquest ajuntament, de forma prioritària, a les polítiques socials.
Sisè.- TRASLLADAR l’aprovació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
0 Opinions
Resultat ple municipal
6
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!