0
0
Vota!

APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS .

VISTA l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Rural d’aquest Ajuntament, la qual va ésser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntame nt, en sessió de 25 de juliol de 1996, i modificada posteriorment pel Decret d’Alcaldia núm. 830/2001, de data 12 de juny, pel Decret d’Alcaldia núm. 121/2004, de data 4 de Febrer, pel Decret d’Alcaldia núm. 28/2005, de data 13 de gener i pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de setembre de 2005.

ATÈS que aquesta ordenança, en el seu capítol II regula l’ús dels espais i béns públics.

TENINT EN COMPTE la necessitat de regular més específicament l’ocupació de l’espai públic amb taules i cadires, s’ha elaborat la citada “Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i
instal·lacions anàlogues de les  Franqueses del Vallès”, per a determinar les condicions d’ubicació, de superfícies aocupar i les característiques tècniques i estètiques dels elements a instal·lar, així com els horaris de permanència d’aquestes instal·lacions.

VIST l’informe jurídic.

VIST l’informe de l’arquitecta municipal.

DE CONFORMITAT amb el que estableixen els articles 22.2 d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
.
DE CONFORMITAT amb el que estableixen els articles 52.2 d), 178.1 i 237.1 i 2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
.
TENINT EN COMPTE el que estableixen els articles 60 i següents, concretament l’article 63.2 i 65.2 i 3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogu es de les Franqueses del Vallès, que s’adjunta com annex a aquest acord.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text de l’Ordenança reguladora de  instal·lacions anàlogues de lesFranqueses del Vallès, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin formular reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la Corporació. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions suara esmentades.

Tercer.- TRAMETRE una còpia de l’ l’Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de les Franqueses del Vallès, a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
3
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!