0
1
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER EXIGIR ELS PAGAMENTS DELS DEUTES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT AMB L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

Atès que les retallades del govern de la Generalitat agreugen el dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat dels serveis provocant una afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als ajuntaments.
Atès que s’han succeït diverses iniciatives parlamentàries que reclamen al Govern de la Generalitat fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i vinculats.
Atès que en la reunió del “Consejo de Política Fiscal y Financiera” del dia 17 de gener de 2012, el Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques va proposar als Governs de les CCAA aprovar, de manera imminent, una línia ICO per a que aquestes puguin afrontar els seus pagaments més endarrerits i que, una part important d'aquests correspon a les seves transferències als Ajuntaments, els quals per aquest motiu tampoc no poden complir amb els seus pagaments a proveïdors, molts d'ells autònoms i autònomes, micro i petites empreses, molts i moltes d'elles del mateix municipi.
Atès que aquests acords, a data d’avui, no s’han complert.
ACORDS:
Primer.- INSTAR a l’Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té amb l’Ajuntament i tots els seus organismes, dependents i vinculats.
Segon.- EXIGIR al Govern de la Generalitat amb caràcter d’urgència, el calendari pel pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals abans del 31 de gener.
Tercer.- NOTIFICAR l’acord del Ple Municipal al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!