0
0
Vota!

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 172.15 I 186 DE LA NORMAT IVA, SOBRE LES EDIFICACIONS AUXILIARS A L'INTERIOR DEL P ATI D'ILLA EN LA ZONA RESIDENCIAL EN ILLA TANCAD.

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2011, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana consistent en la modificació dels articles 172.15 i 186 de la normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la zona residencial en illa tancada, de conformitat amb la normativa del Pla General d’Ordenació Urbana aprovat definitivament en data 10 de maig de 1995 (articles 163.2 i 1)
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de major divulgació
de la província i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions."
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període comprès entre els dies 28 de novembre de 2011 i 9 de gener de 2012, segons edictes publicats en el diari AVUI de 28 de novembre de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de desembre de 2011 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6019 de 5 de desembre de 2011 i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a més de practicar notificacions a les Corporacions locals limítrofes,
no havent-se presentat durant l’esmentat període cap al·legació.

 

ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana consistent en la modificació del s articles 172.15 i 186 de la normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la zona
residencial en illa tancada, de conformitat amb la normativa del Pla General d’Ordenació Urbana aprovat definitivament en data 10 de maig de 1995 (articles 163.2 i 1).
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
0 Opinions
Resultat ple municipal
7
1
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!