0
0
Vota!

APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 103 DE LA NORMATIVA, SOBRE PREVISIÓ MÍNIMA DE PLACES D'APARCAMENT OBLIGATÒRIES.

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2011, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana consistent en la modificació de l’article 103 de la normativa, sobre previsió mínima de places d’aparcament obligatòries.
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de major divulgació
Ple 26/01/2012 – pàg. 20 de la província i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions."
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període comprès entre els dies 28 de novembre de 2011 i 9 de gener de 2012, segons edictes publicats en el diari AVUI de 28 de novembre de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de desembre de 2011 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6019 de 5 de desembre de 2011 i en el tauler d’anuncis de la Corporació, a més de practicar notificacions a les Corporacions locals limítrofes,
no havent-se presentat durant l’esmentat període cap al·legació.

 

ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana consistent en la modificació de l’article 103 de la normativa, sobre previsió mínima de places d’aparcament obligatòries.
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
0 Opinions
Resultat ple municipal
7
1
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!