1
0
Vota!

APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I LES SOCIETATS DE CAPITAL PÚBLIC CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2010 .

ATÈS que, per part de la Intervenció municipal, s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local, corresponents a l’exercici de 2010, comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i les regles 413 i següents de la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre de 27 de juliol de 1990 del Ministeri d’Economia i Hisenda i el que estableix l’Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats favorablement per la Intervenció i per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de quinze dies i vuit més, mitjançant edicte inserit al Butlletí Oficial de la Província de data 14 de novembre de 2011, al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació.

 

ACORDS:
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat Les Franqueses Entorn Verd S.A. i la societat Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., corresponents a l’exercici de 2010.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2010, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
0 Opinions
Resultat ple municipal
5
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!