0
0
Vota!

APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL REDACTAT DELS ARTICLES 2 , 3 I 5.1 DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS .

ATÈS que el Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2004, va aprovar inicialment el reglament del registre municipal d’unions estables de parella de les Franqueses del Vallès, i mitjançant Decret d’Alcaldia de 30 de juny de 2004 es va elevar a definitiu el citat acord. Ple 26/01/2012 – pàg. 12
ATÈS que quan es va aprovar el reglament del registre municipal d’unions estables de parella la normativa vigent aplicable a Catalunya era la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella. Aquesta Llei va ser derogada per la Llei 25/2010, de 29 juliol, del llibre segon el Codi Civil de Catalunya (des d’ara CCC), relatiu a la persona i a la família. La convivència estable en parella ve regulada en els articles 234-1 a 234-14 CCC.
ATÈS que l’article 234-1 CCC estableix que dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella de fet estable, en qualsevol dels casos següents:
a. Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs
b. Si durant la convivència, tenen un fill comú
c. Si formalitzen la relació en escriptura pública
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestat reglamentària i d’autoorganització i de lescompetències que els confereixen l’article 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i que l’article 66.1 del mateix text normatiu estableix que “el municipi, per al a gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns”.

 

ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la MODIFICACIÓ dels articles 2, 3 i 5.1 del reglament del registre municipal d’unions estables de parella de les Franqueses del Vallès, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2004 i elevat a definitiu mitjançant Decret d’Alcaldia de 30 de juny de 2004, els quals quedaran redactats de la següent manera:
Article 2: “Objecte. Tenen accés al Registre les unions no matrimonials de convivència estable, regulades a la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família. Es destina a les inscripcions voluntàries d’unions no fortuïtes basades en un vincle afectiu amb voluntat de permanència de les parelles, tant heterosexuals com del mateix sexe, i que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial. Aquesta inscripció es portarà a terme en la forma i amb els requisits que s’estableixen en la present normativa”.
Article 3: “Declaracions i actes objectes d’inscripció. Són objecte d’inscripció:
1. Les declaracions de constitució, modificació i extinció voluntàries de convivència dels membres de la parella atorgades en presència de l’Alcalde o Regidor en quidelegui, assistit degudament pel Secretari de la Corporació, o bé de la persona designada per l'Ajuntament com a responsable del registre.
2. Les còpies simples d’escriptura pública de constitució, modificació i extinció dels règims de convivència.
3. Els contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials que afectin els seus membres, sempre que no siguin susceptibles d’inscripció o anotació en algun altre instrument o registre públic i no siguin contràries a l’ordenament jurídic”.
Article 5.1: “Requisits de la inscripció:
a) Les inscripcions es realitzaran prèvia sol·licitud conjunta dels membres de la unió estable de parella, que hauran de complir els següents requisits:
- Ser major d’edat o menor emancipat
- Els dos integrants de la unió no matrimonial han d’estar empadronats en aquest municipi, i hauran d’haver conviscut prèviament com a mínim durant el període de dos anys de forma ininterrompuda.
- No tenir entre sí una relació de parentesc per consanguinitat o adopció en línia recta o línia col·lateral en segon grau.
- No trobar-se incapacitat per emetre el consentiment necessari per dur a terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.
- No estar subjecte a cap vincle matrimonial anterior no dissolt. És a dir, únicament es poden inscriure aquelles persones que estiguin solteres, divorciades o vídues.
- No constar inscrit com a integrant d’una unió estable de parella a cap altre registre de similars característiques al present.
- Com a mínim, un dels dos membres de la parella haurà de tenir veïnatge civil català.
- Haver viscut maritalment, com a mínim, un període i ninterromput de dos anys.
El transcurs d’aquest període no serà necessari quan tinguin descendència comuna, però sí que cal el requisit de la convivència.
- Manifestar el coneixement de la normativa regulador a de les unions estables de parella.
b) Per procedir a la inscripció caldrà presentar un a sol·licitud conjunta signada pels dos membres identificats de forma clara on facin constar expressament la seva voluntat de formar una unió estable de parella, que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial i que almenys un dels dos te veïnatge civil català.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!