0
0
Vota!

RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 5 DE GENER DE 2012, PEL QUAL S'APROVA EL CONVE NI PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI AL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS PROPOSAT PEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL .

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el 27 d’octubre de 2011, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
Ple 26/01/2012 – pàg. 6
"Primer.- RATIFICAR íntegrament els acords de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, adoptats en la sessió del dia 13 d’octubre de 2011 i transcrits anteriorment, pels quals s’aprova l’adhesió al conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili al municipi de Les Franqueses del Vallès, proposat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, i els termes jurídics i les condicions en què s’haurà de formalitzar."
ATÈS que la vigència de l’esmentat conveni va finalitzar el passat dia 31 de desembre de 2011.
ATÈS que, mitjançant acord plenari de data de 23 de novembre de 2011, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació de l’esmentat servei amb diversos ajuntaments, entre d’altres, el de les Franqueses del Vallès, i que els efectes del mateix s’estenen des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2020.
ATÈS que interessa l’ajuntament l’aprovació de l’indicat conveni.
ATÈS que es considera que la prestació de l’indicat servei d’ajuda a domicili no es pot interrompre.
ATÈS que si bé no hi ha consignació pressupostària suficient (a la partida 2012 08 2311 22799, servei d’atenció domiciliària, del pressupost de l’ajuntament prorrogat per a l’exercici 2012) per fer front al total de la despesa, sí que hi ha el compromís ferm que la Generalitat de Catalunya, previst a l’article 62.2 de la Llei de serveis socials, que abonarà a l’ajuntament un mínim del 66% (és a dir, la quantitat aproximada de 43.683,53 euros) “del cost dels (...) dels serveis
d’ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l’àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis Ple 26/01/2012 – pàg. 7 socials” i la previsió que, en el projecte de pressupostos per l’exercici de 2012, que
s’està elaborant, es preveurà l’esmentada despesa.
ATÈS, finalment, que interessa l’aprovació urgent del conveni perquè, com s’ha dit abans, aquest estén els seus efectes des del dia 1 de gener de 2012.
VIST l'informe favorable emès per la cap de l’Àrea de Polítiques Socials, Gent Gran i Sanitat.

 

ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili al municipi de les Franqueses del Vallès, aprovat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental en sessió plenària del dia 23 de novembre de 2011, amb una vigència prevista de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2020.
Segon.- APROVAR un màxim de 4.000 hores de prestació del servei de cura de la persona i de la llar des de l’inici de la prestació fins al 31 de desembre de 2012.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que correspon a l’ajuntament, estimada en l'actualitat i per a l’exercici de 2012, en la quantitat de 66.187,18 €, amb el benentès que, en el moment que es tingui confirmació escrita de l’atorgament de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, s’ajustaran les quantitats.
ACLARIR que la dita despesa serà de l’import esmentat sempre i quan les altres administracions que intervenen en la prestació del servei mantinguin íntegrament les aportacions que els correspon de satisfer en cada anualitat, durant tota la vigència del conveni.
Quart.- IMPUTAR l’esmentada despesa a la partida 2012 08 2 311 22799, servei d’atenció domiciliària, del pressupost de l’ajuntament prorrogat per a l’exercici 2012, efectuant la corresponent retenció de crèdit a l’exercici actual i als exercicis als que s’estén la vigència del conveni i adquirir el compromís que en el pressupost per a l’exercici 2012 que s’està confeccionant, es dotarà de suficient consignació pressupostària.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a l’àrea de Polítiques Socials, Sanitat i Gent Gran i a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació.
DE CONFORMITAT amb l’apartat sisè dels acords de la Junta de Govern Local transcrits anteriorment i atès, efectivament, que la competència per a adoptar-los correspon al Ple de la Corporació, l’Alcalde proposa al plenari de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR íntegrament els acords de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, adoptats en la sessió del dia 5 de gener de 2012 i transcrits anteriorment, pels quals s’aprova l’adhesió al conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili al municipi de les Franqueses del Vallès proposat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, i els termes jurídics i les condicions en què la mateixa s’haurà de formalitzar.
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a l’àrea de Polítiques Socials, Sanitat i Gent Gran i a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació.
0 Opinions
Resultat ple municipal
8
2
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!