0
1
Vota!

RATIFICAR EL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 1138/2011, DE 22 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES MODIFICA LA PLANTILLA DEL Ple 26/01/2012 – pàg. 2 PERSONAL PER TAL D'ADAPTAR LES NECESSITATS DE RECURSOS HUMANS EXISTENTS A LA NOVA CONFIGURACIÓ D'ÀREES PREVISTA PER A L'EXERCICI DE 2012 .

ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 1138/2011, de data 22 de desembre, es va adoptar els acords la part dispositiva dels quals es transcriu a continuació:
“Primer.- APROVAR, amb efectes d’1 de gener de 2012, les modificacions que es proposen a continuació relatives a l’adaptació de l’organigrama aprovat en data 5 de novembre de 2011 (ha de dir 10 de novembre de 2011) i que posteriorment s’inclouran en la plantilla prevista per 2012 que s’acompanyarà amb els pressupostos de 2012, en el moment en què s’aprovin:
1. Creació d’aquelles places laborals que són indispensables per mantenir la qualitat dels serveis que s’ofereixen des de les àrees i que responen a la regularització de contractacions temporals de llarga duració existents, en base a necessitats derivades de l’actual situació econòmica i de la racionalització de la despesa:
1 plaça d’enginyer/a tècnic/a, 1 plaça d’educador/a social, 1 plaça de pedagog/a, 1 auxiliar tècnic/a de RRHH, 1 auxiliar
administratiu/va, 1 peó de manteniment, 1 auxiliar tècnic/a comptable
2. Creació d’aquelles places de funcionaris necessàries que responen a funcions públiques en matèria de control de la gestió econòmica i financera, comptable i de tresoreria:
2 places de tècnic de grau mig, inclosos dins l’escala d’administració especial
3. Renovació d’aquells contractes que responen directa o indirectament a projectes amb finançament d’altres administracions públiques.
Segon.- DONAR compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri als efectes de RATIFICACIÓ d’aquesta resolució.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les regidories i àree s afectades”.

 

ACORDS:
Primer.- RATIFICAR íntegrament el Decret de l’Alcalde núm. 1 138/2011, de data 22 de desembre de 2011, pel qual es modifica la plantilla del personal per tal d’adaptar les necessitats de recursos humans existents a la nova configuració d’àrees prevista per a l’exercici de 2012.
Resultat ple municipal
7
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!