0
0
Vota!

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 90, 91, 192, 199 BIS, 206 I 236, PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ÚS COMERCIAL .

ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 18 de juny de 2009, va aprovar definitivament un nou Text refós de la revisió del Pla general d'ordenació de les Franqueses del Vallès; el qual es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 25 de setembre de 2009.

VIST que en data 20 de març de 2012, RE 2012/2102, el senyor JORDI CODINA FONT, en representació de l’empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL, ha presentat el projecte per a la modificació puntual del Pla General  d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès, consistent en la modificació dels articles 90, 91, 192, 199 bis, 206 i 236, per a l’adequació de l’ús comercial.
ATÈS que mitjançant la present proposta de modifica ció puntual del PGO, es pretén d’una banda adequar la definició de l’ús comercial i la classificació dels establiments comercials, als articles 5 i 6 del Decret Legislatiu 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials (amb les modificacions introduïdes per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica), i de l’altra, concretar el sòl en que l’ús comercial és admès, així com el règim de comptabilitats amb altres usos admesos, resolent la necessitat d’ajustar les determinacions del PGOU en relació a l’ús comercial.

TENINT EN COMPTE que l’actualització de l’ordenació dels usos comercials es fonamenta en raons d’interès general:

Afavorir la cohesió social.
La consecució de l’equilibri urbà-periurbà.
Potenciar un model de ciutat compacta en que l’ús residencial s’harmonitza amb les activitats comercials.
Potenciar el comerç interior i el mercat de treball
en relació amb el municipi.
Fa propi l’esperit de l’anomenada Directiva Bolkestein (Directiva 123/2006/CE), tot donant seguretat jurídica als ciutadans de les Franqueses del Vallès.
Assegurar l’adequada protecció del medi ambient urbà, rural i natural.

VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient.

VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.

VIST el que disposen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de l’expedient.

VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.

ACORDS:

APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, consistent en la modificació dels articles 90, 91, 192, 199 bis, 206 i 236, per a l’adequació de l’ús comercial.


SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Diari Ofic
ial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de major divulgació de la província i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

SOL·LICITAR informe a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 85.5 del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer de 2012.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
5
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!