0
0
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS .

ATÈS que es considera necessari que l’Ajuntament aprovi un nou plec de clàusules administratives generals que s’adeqüi a l’esmentat text refós.
ATÈS que la presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret núm. 159/14 de 23 de gener, va APROVAR la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona per als municipis i altres entitats locals, consistent en posar a la seva disposició uns plecs de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard, adequats al TRLCSP.
VIST el “PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER ESTÀNDARD APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS ELABORATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA”, publicat íntegrament en el BOPB de 4 de febrer de 2014. El dia 26 de febrer de 2014 es va publicar en el butlletí oficial anunci de rectificació.
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- ASSUMIR com a propi el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER ESTÀNDARD APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I
INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS ELABORATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, per tal d’adequar-se al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Segon.- APROVAR INICIALMENT el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, APLICABLES ALS
CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA  PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS, el text íntegre del qual es troba publicat en l’anunci del BOP del dia 4 de febrer de 2014 i en l’anunci de rectificació de les errates publicat en el BOP el dia 26 de febrer de 2014.
Tercer.- SOTMETRE l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- PUBLICAR sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal.
 
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!