1
1
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DE L VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS .

ATÈS que les Corporacions Locals han d’aprovar una ordenança general de subvencions, de conformitat amb el què preveu l’article 18.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
ATÈS que es considera necessari que l’ajuntament disposi d’una ordenança general de subvencions, adaptada a la normativa legal vigent en matèria de subvencions.
VIST el projecte d’Ordenança General de Subvencions confeccionat per la Intervenció Municipal d’aquesta Corporació.
AQUESTA Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, confeccionat per la Intervenció de la Corporació.
Segon.- SOTMETRE l’esmentada ordenança a informació pública per a la formulació de reclamacions i al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis i web municipal de la Corporació.
Tercer.- CONCEDIR audiència a les entitats i associacions del municipi existents, als efectes de presentació d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la notificació dels presents acords. El termini de l’audiència serà de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la notificació.
Quart.- DETERMINAR que un cop transcorregut el termini d’informació pública, en cas no haver-hi cap reclamació ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial del’ordenança esdevindrà definitiu.
Cinquè.- INDICAR que, d’acord amb el que s’estableix a la seva Disposició Derogatòria, l’entrada en vigor de la nova ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, derogarà totes les disposicions municipals que s’oposin al contingut de la nova ordenança.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!