0
0
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 15 .

ATÈS que el vigent text refós de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès va ser aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 18 de juny de 2009 i publicat al DOGC núm. 5471 de 25 de setembre de 2009.
TENINT EN COMPTE que l’objecte de la present modificació es fonamenta en la redefinició de l’àmbit i els límits de la unitat d’actuació, incorporant, per una banda, els terrenys necessaris per donar sortida al nou vial que s’inclou en el sector i, per una altra banda, ajustant el perímetre d’aquesta àrea amb els límits de les parcel·les, tenint en compte, en tot moment, les parcel·les que en formaven part en el moment en que es va aprovar l’anterior modificació puntual de l’any 2000 actualment anul·lada per lasentència de 28 de març de 2007, així com reordenar l’àmbit, definint la volumetria de
les edificacions d’una manera coherent i garantint la connexió viària de la xarxa actualment existent, canviant qualificacions urbanístiques, per tal d’equilibrar l’equidistribució de beneficis i càrregues entre les diferents propietats.
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents, ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, en l’àmbit de la Unitat d’Actuació 15.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient.
Quart.- SOL·LICITAR, en cas necessari, informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga, l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de conformitat amb l’article 85.7, del Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a les persones propietàries de les finques afectades en l’àmbit de la modificació puntual.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
1
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!