0
0
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLES, AL SOLAR SITUAT A LA CARRETERA DE CÀNOVES, EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER CÉLLECS I EL PASSATGE JOAN PAU II .

ATÈS que el Ple, en sessió del 30 de gener de 2014 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, en l’àmbit del solar situat a l
a carretera de Cànoves, en el tram comprès entre el carrer Céllecs i el Passatge de Joan Pau II amb l’objectiu de millorar
la visibilitat a la cruïlla del carrer Cèllecs amb la Carretera de Cànoves del terme municipal de les Franqueses del Vallès i ampliar la vorera dins de l’àmbit d’actuació per reforçar la seva continuïtat en aquest tram de vial.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes.
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys.
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, segons edictes publicats en el diari El 9 NOU de 10 de febrer de 2014, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 10 de febrer de 2014, en el tauler d’anuncis i el web de la Corporació, a més de practicar notificacions als ajuntaments limítrofs, no havent-se presentat durant l’esmentat període cap al·legació.
VIST l’informe favorable emès pel Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona en data 12 de març de 2014 en relació a la modificació proposada.
AQUESTA Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, en l’àmbit del solar situat a la carretera de Cànoves, en el tram comprès entre el carrer Cèllecs i el Passatge de Joan Pau II amb l’objectiu de millorar la visibilitat a la cruïlla del carrer Cèllecs amb la Carretera de Cànoves del terme municipal de les Franqueses del Vallès i ampliar la vorera dins de l’àmbit d’actuació per reforçar la seva continuïtat en aquest tram de vial.
Segon.-
TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
0 Opinions
Resultat ple municipal
5
4
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!