0
0
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 103 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES CORRESPONENTS A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS .

ATÈS que el Ple en sessió del 30 de gener de 2014 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 103 de les Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs l’àmbit territorial delsquals confini amb el del municipi que és objecte de la modificació puntual.
Quart.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.”
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, segons edictes publicats en el diari El 9 NOU de 10 de febrer de 2014, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 10 de febrer de 2014, en el tauler d’anuncis i el web de la Corporació, a més de practicar notificacions als ajuntaments limítrofs, no havent-se presentat durant l’esmentat període cap al·legació.
ACORDS:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 103 de les Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès. Ple 27/03/2014 – pàg. 17
Segon.- TRAMETRE l’expedient degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
4
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!