1
0
Vota!

APROVAR EL PLA D'AJUST A QUE FA REFERÈNCIA L'ARTICL E 7 DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUAL ES DETERMINEN LES OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ I ELS PROCEDIMENTS NECESSARIS PER A ESTABLIR UN MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES ENTIATS LOCALS .

ATÈS que, el passat 25 de febrer, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 4/2012, del mateix dia, pel qual es  determinen les obligacions d’informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

ATÈS que l’objectiu de l’esmentat és, més concretament, establir les condicions necessàries per permetre la cancel·lació, per les entitats locals, de les seves obligacions pendents de pagament als seus proveïdors, derivades
de la contractació d’obres, subministraments o serveis.

ATÈS que, el passat 15 de març, la Sra. Interventora accidental d’aquest Ajuntament va trametre al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament esmentada a l’article 3.1 de l’esmentat Reial Decret Llei.

ATÈS que la dita relació certificada comprèn, efectivament, obligacions pendents de pagament que reuneixen els requisits exigits per l’article 2 de la mateixa disposició legal i que recull la informació prevista a l’article 3 del RDL 4/2012.

ATÈS, per altra banda, que la mateixa Interventora accidental ha proposat elevar al Ple municipal un pla de ajust i que aquest segueix els termes i compleix els requisits previstos a l’article 7 de la tantes vegades esmentada disposició legal.

ATÈS que interessa a la Corporació aprovar el referit pla d’ajust.

VIST que l’apartat 2 de l’article 3 del Reial Decret Llei 4/2012 estableix que el Ple municipal ha de ser informat de la tramesa de l’esmentada relació certificada d’obligacions pendents de pagament.


DONAR-SE PER ASSABENTADA la Corporació de la trames a realitzada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el passat 15 de març de 2012, de la relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament regulada a l’article 3.1 de l’esmentat Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

APROVAR el pla d’ajust presentat per la Sra. Interventora per donar compliment a l’article 7.1 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.

NOTIFICAR-HO al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas i a l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Participació

0 Opinions
Resultat ple municipal
5
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!