0
2
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del dia 26 de setembre de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança d’Intervenció Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de les Franqueses del Vallès, que s’adjunta com annex a aquest acord.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el text de l’Ordenança d’Intervenció Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de les Franqueses del Vallès, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin Ple 27/02/2014 – pàg. 43 formular reclamacions i/o al·legacions, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la Corporació. El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.
VISTES les al·legacions, amb Registre d’Entrada 2013/8661 i data 26 de novembre presentades pel senyor Josep A. Flores Pacheco, en representació de 17 entitats d’àmbit social, educatiu, esportiu i cultural de les Franqueses del Vallès on posen de manifest, en resum:
1. Que les entitats que representen, totes elles sense ànim de lucre, creuen que la regulació que preveu aquesta ordenança, afectarà en gran mesura l’organització d’activitats que fins ara realitzàvem.
2. Que no disposen de l’economia suficient, ni dels coneixements, ni dels mitjans per poder donar compliment als requisits que exigeix l’ordenança.
3. Que sol·liciten la designació de la figura d’un assessor d’entitats perquè puguin obtenir l’assessorament necessari en la documentació a presentar per cada tipus d’acte o gestions a realitzar.
4. Que sigui centralitzat en una única regidoria, departament o servei tot el que fa referència a les peticions que realitzen les entitats.
5. Que l’Ajuntament contracti paquets de serveis (assegurances, WC portàtils, serveis de seguretat o serveis d’ambulàncies, etc...) on les entitats que estan inscrites al Registre d’Entitats d’Interès Municipal hi puguin tenir accés a preus més econòmics.
VIST l’informe emès per l’Àrea d’Activitats en data 17 de desembre de 2013. Ple 27/02/2014 – pàg. 45
S'ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la totalitat de les al·legacions presentades pel senyor Josep A. Flores Pacheco, en data 26 de novembre de 2013 i Registre d’Entrada 2013/8661, de conformitat amb l’informe emès per l’àrea d’Activitats de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança d’Intervenció Municipal d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de les Franqueses del Vallès.
Tercer.- ORDENAR la publicació dels acords anteriors mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors a les persones que figurin com a interessades en l’expedient.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
7

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!