0
0
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER LA RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, CONFIRMACIÓ I CLARIFICACIÓ DE L'ABAST D'ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ .

Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
I.- Preu públic per la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària, ordenança fiscal vigent núm. 34
. Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
I.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius Ple 27/02/2014 – pàg. 31
· Notificació de les liquidacions
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!