1
1
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DURANT L'ANY 2014 DE LA LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUE S ALS AFECTATS PER PROCESSOS DE DESNONAMENT D'HABITATGES DE PRIMERA RESIDÈNCIA .

ATESA la crisi econòmica, financera i social que patim i el drama diari en què viuen milers de famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a marxar de casa.
ATÈS que és evident que les famílies que perden la seva residència habitual perquè no poden fer front a les seves obligacions econòmiques, siguin quines siguin, constitueixen un dels principals col·lectius que poden situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen, per tant, objecte d’especial atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció social.
ATÈS que en aquestes circumstàncies la liquidació de la plusvàlua suposa un cas flagrant d’injustícia tributària. I amb els OBJECTIUS de:
- Millorar l’ordenament jurídic que regula la fiscalitat dels ens locals
- Incentivar a les entitats financeres a cercar amb major intensitat alternatives al desnonament
- Evitar actuacions de gestió i recaptació que pressuposin un nul profit per a l’erari públic o per al compliment dels fins encomanats als poders públics i que, a la seva vegada, generen un cost superior a l’ingrés que d’ells poguessin derivar-se.
Es proposen els ACORDS següents:
Primer.- INSTAR al Govern de l’Estat espanyol a legislar, de conformitat amb l’article 8.d) de la Llei 58/2003, General Tributària, i fent referència sempre a titulars de primera residència: a) L’atribució de la condició de substitut del contribuent a l’entitat financera creditora i promotora del procediment de desnonament, alliberant així al subjecte passiu (persona o família desnonada) de la càrrega del pagament de la plusvàlua tant si es formalitza en compra-venda, com si es formalitza en dació en pagament. b) La possibilitat que els ens locals puguin accelerar la declaració de fallida dels subjectes passius respecte de quotes meritades amb anterioritat a la mencionada reforma legislativa.
Segon.- ACORDAR la suspensió cautelar per a l’any 2014 de les liquidacions de les plusvàlues als afectats per processos de desnonament d’habitatges de primera residència, i aquelles d’exercicis anteriors encara no fetes efectives pel mateix motiu.
Tercer.- REMETRE aquest acord pel seu coneixement i adhesió a les entitats municipalistes de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, i NOTIFICAR-HO a l’oficina de l’Organ isme de Gestió Tributària de les Franqueses del Vallès als efectes escaients.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!