0
0
Vota!

DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 23 DE FEBRER DE 2012, EN QUÈ S'APROV EN ELS DOS PROCESSOS PARTICIPATIUS A IMPULSAR DURANT L'ANY 2012 PER PART DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUES ES DEL VALLÈS, EN LA DEFINICIÓ DELS POSSIBLES USOS DEL PARC DEL FALGAR I EL CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL .

ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses vol impulsar dos processos de participació ciutadana vinculats a dos espais i/o projectes urbanístics del municipi, el Centre Cultural de Corró d’Avall i el Parc del Falgar, amb la idea d’implicar de manera activa la ciutadania de les Franqueses en la definició dels possibles usos dels equipaments.
ATÈS que la construcció del Centre Cultural de Corró d’Avall i del Parc del Falgar són projectes aturats des de fa temps i que actualment l’equip de govern té la voluntat de reprendre’ls mitjançant la participació de la ciutadania en la definició del seu futur.
ATÈS que hi ha l’acord polític al si de l’equip de govern i, per tant, la voluntat d’iniciar la planificació i execució d’aquestes consultes o processos participatius.
ATÈS que ambdós projectes poden tenir força repercussió a nivell social, ja que han estat objecte d’un intens debat i en alguns moments de divergència important d’opinions, arribant-se en algun cas a judicialitzar-se la seva execució.
TENINT EN COMPTE tot el que s’ha exposat, es proposa iniciar dos processos de participació ciutadana per a definir els esmentats projectes, tenint present diferents fases que els volen fer més transparents, participatius i col·laboratius: d’una banda, les ciutadanes i ciutadans rebran la informació necessària per conèixer l’estat actual d’aquests projectes i, de l’altra, s’oferirà la possibilitat que la població pugui aportar idees, que es valoraran en el marc d’una comissió d
e seguiment tècnica. Tot aquest treball servirà per definir els usos d’aquests espais els quals quedaran decidits finalment amb els respectius processos de votació popular.
PER TOT AIXÒ, la regidoria de Serveis Centrals, Hisenda i Participació proposa a la Junta de Govern Local, de  conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcalde núm.606/2011, de 29 de juny, l’adopció dels següents

ACORDS:

APROVAR l’inici dels dos processos participatius a impulsar durant l’any 2012 per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en la definició dels possibles usos del parc del Falgar i el Centre Cultural de Corró d’Avall.

ENCARREGAR a la Regidoria de Serveis Centrals, Hisenda i Participació la direcció dels esmentats processos.

NOTIFICAR el present acord a les àrees implicades.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!