0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN SUPORT A LES ENTITATS DEL MUNICIPI.

Que les entitats del municipi són un element clau de la cohesió social.

Que les entitats del municipi duen a terme unes tasques que les diverses administracions, moltes vegades, ni poden ni han d’assumir.

Que l’aportació econòmica que fa l’Ajuntament en forma de subvencions, en certs casos no cobreix totes les necessitats que tenen les entitats del municipi per desenvolupar la seva activitat.

Que aquest ajuntament disposa d’espais de trobada (Can Ganduxer, Can Font, Centre Cultural de Bellavista, seus dels consells de poble, antiga escola de Marata, etc.) i d’infraestructures suficients (carpes, escenaris, taules, cadires, contenidors, projectors, etc.), que faciliten en gran  mesura dur  a terme les diverses activitats que fan les diferents entitats del municipi.

Que aquest espai i aquestes infraestructures són propietat d’aquest Ajuntament i per tant de la ciutadania de les Franqueses i de les entitats inscrites al registre d’entitats d’interès municipal de les Franqueses del Vallès, que són l’eina d’organització més plural que tenim els veïns per dur a terme les nostres inquietuds en benefici de tota la societat franquesina.

Que des del 2009 és vigent la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i que des del 2010 és vigent el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010.

Que l’aplicació d’aquesta Llei i el Decret corresponent suposa entrebanc per al desenvolupament normal de l’activitat de les entitats del municipi i en conseqüència posa en dificultat l’existència de les mateixes entitats i per tant la cohesió social es pot veure molt perjudicada.

En relació amb els antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- INSTAR el govern municipal a facilitar gratuïtament, a les entitats inscrites al registre d’entitats d’interès municipal de les Franqueses del Vallès, l’accés i la utilització dels diversos espais de trobada que hi ha al municipi, fins i tot fora d’horari d’oficina.

Segon.- INSTAR el govern municipal, a la cessió gratuïta i si s’escau, al muntatge gratuït, a les entitats inscrites al registre d’entitats d’interès municipal de les Franqueses del Vallès, de les infraestructures de què disposi l’Ajuntament.

Tercer.- INSTAR el govern municipal a donar assessorament gratuït a totes les entitats inscrites al registre d’entitats d’interès municipal de les Franqueses del Vallès, a l’hora de fer tots els tràmits administratius necessaris per complir la Llei 11/2009 i el Decret 112/2010.

Quart.- INSTAR al govern municipal a modificar l’article 5 de l’Ordenança Fiscal 10 (Taxa prestació serveis d’intervenció administrativa ACTIVITATS) perquè les entitats inscrites al registre d’entitats d’interès municipal de les Franqueses del Vallès, estiguin exemptes del total de la quota tributaria (article 6 de l’OOFF 10), en el cas que organitzin espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari ( art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol), així com activitats esportives o de caire social.

Cinquè.- INSTAR el govern municipal a crear la figura, dins del PMCEIJ, de l’assessor de les entitats que conjuntament amb les entitats, elabori tots els documents administratius necessaris per dur a terme les diverses activitats de les diferents entitats inscrites al registre d’entitats d’interès municipal de les Franqueses del Vallès.

Sisè.- INSTAR al govern municipal a que posi en marxa totes aquestes mesures a partir de l’1 de gener de 2014.

Setè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta moció a tots el ciutadans de les Franqueses mitjançant tots el mitjans de comunicació municipals.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: bàsicament es defensa sola. Creiem que les entitats del municipi són claus per a la cohesió social; creiem que les entitats del municipi són claus per al desenvolupament humà de qualsevol societat i a les Franqueses més perquè som nuclis separats i en cada nucli hi ha la seva particularitat i, per tant, cohesiona molt el nucli. Llavors ens trobem dificultats d’horaris per reducció d’accés a espais per reducció de personal, ens trobem que hi ha dificultat a l’hora d’aplicar la llei, que és vigent des del 2009 i que no s’ha aplicat fins ara i, per tant, creiem que davant d’una llei injusta, tot i que no tenim capacitat de canviar-la però sí tenim capacitat d’ajudar aquestes entitats a que facin tots els tràmits legals de manera fàcil sense dificultats. I afegir que com la pròpia llei obliga a que davant d’activitats que organitzin fins i tot les entitats sense ànim de lucre tinguin que tenir llicència d’activitats, que es modifiqui l’ordenança núm. 10 precisament perquè tot i tenir que demanar la llicència d’activitats estigui exempta de pagar-la. Per això demanem que es posi en vigor a partir de l’1 de gener de 2014 per no començar a fer modificacions en les ordenances fiscals d’aquest any.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo els hi explicaré el vot negatiu de l’equip de govern. Tot això de les entitats ja ho fem. Ja ho fem, val? L’únic que no hi estem d’acord a cedir infraestructura de l’ajuntament a entitats de caire polític. Creiem que les entitats de caire polític s’han d’autofinançar i que no s’han de finançar a través dels impostos dels ciutadans, tot i que ja hi ha una part que als partits polítics van. Senzillament aquesta és la nostra explicació de vot.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: miri, si ho fan posi-ho per escrit, no hi ha cap problema. Que no doni la sensació de que depèn qui ho té fàcil i depèn qui no ho te fàcil. Després li estem dient alguna cosa més que tot això. Li estem dient que te dues normatives que són molt restrictives, molt, que no les ha complit aquest ajuntament mai, fins ara. Li estem dient que li doni recolzament legal a les entitats perquè si un dia una de les entitats te un problema greu, esperem que no, el corresponsable és l’ajuntament que és qui autoritza aquesta festivitat, com vostè vulgui dir-li. Per tant, aquí tenim dues formes de treballar: una és dir, aquesta llei ens sembla injusta i podem fer una moció, i portar-ho, etc., perquè realment s’està carregant, equipara lo que seria una discoteca a una festa popular, els equipara, i l’altre, és dir mirar cap una altra banda, anem donant autoritzacions i preguem a Santa Rita perquè no passi absolutament res. I l’únic que l’estem demanant és això, que ho posin per escrit. Si vostès tenen intenció de modificar el reglament, faci’n quan toqui i ja ho debatrem

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: molt bé sr. Bernabé, em mantinc en lo que he dit, però tot i així aquesta última part jo li agafo el compromís d’estuadiar-ho.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: vostè diu exactament que compleixen amb tot això, si? Ha dit això? (...) No, no, però ha dit que l’ajuntament compleix amb tot això. Ho dic perquè fora d’horaris d’oficina actualment no es pot accedir les entitats, si no el cas més clar és Can Ganduxer, o Can Font. Tampoc s’està facilitant lo de la taxa, tampoc existeix; aquí teòricament s’ha de pagar la taxa perquè les entitats no estan exemptes. I tampoc existeix la figura de l’assessor de les entitats per solucionar tots els temes administratius. Per tant, votar en contra d’això és no voler fer el què li estem demanant que apliqui. Per tant tot no ho fan.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: li repeteixo, el nostre vot és negatiu perquè no estem d’acord que entitats de caire polític l’ajuntament els hagi de financiar, els hagi de donar infraestructura, els hagi de donar taules i cadires, i amb aquesta moció hi entren totes les entitats. És el nostre plantejament i ens ha de respectar. Res més que això.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per tres vots a favor dels regidors dels grups municipals LFI i ERC-AM, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF, quatre abstencions dels regidors dels grups municipals CPF i PxC.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!