0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN DEFENSA DE LA UNITAT DEL CATALÀ A LA FRANJA.

DAVANT la recent aprovació de la Llei d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó, amb els vots del PP i del Partit Aragonès, la qual supedita la realitat lingüística de la Franja a criteris polítics basats en l’anticatalanisme i l’aniquilació del català a la Franja, des de la més radical irresponsabilitat política

ATÈS que la Carta Europea de Llengües Minoritàries, ratificada per l’Estat espanyol, obliga a respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions territorials polítiques o administratives,

ATÈS que la Comissió de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries de 1992 ha emès diversos informes negatius a l’Estat espanyol per la situació del català a la Franja, no per cap Llengua Aragonesa Pròpia de l’Àrea Oriental (LAPAO).

ATÈS que la comunitat acadèmica i científica internacional manifesta unànimement que la llengua parlada a les comarques de la Franja és el català,

ATÈS que el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el reconeixement competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana a l’Institut d’Estudis Catalans, en qualsevol del territoris catalanoparlants.

ATÈS que és una aberració filològica reconèixer el dret a l’ensenyament de la LAPAO, ja que l’ensenyament d’aquesta pseudollengua acientífica implicarà la fi de l’ensenyament de la llengua catalana per a la nostra població escolar.

ATÈS que tots els centres educatius amb un projecte bilingüe (català-castellà) o trilingüe (català-castellà-anglès) en llengua catalana tenen amenaçada la seva pervivència, ja que si no hi ha classes de català no hi podrà haver assignatures cursades en català, fet que privarà de qualitat i competències educatives a l’alumnat del territori, a més del dret a rebre l’ensenyament de la llengua pròpia.

ATÈS que el projecte de llei articula que, quant a la relació amb les administracions, els administrats podran usa la LAPAO com a traducció complementària a la prèvia redacció en castellà de qualsevol document adreçat a l’administració.

ATÈS que la llengua catalana, amb les seves diferents variants dialectals, ha estat històricament el vehicle d’entesa i de comunicació entre les persones i institucions dels territoris de la Franja i dels de Lleida i Terres de l’Ebre que la tenen com a pròpia.

ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar, a través de la Junta de portaveus, per tots els grups parlamentaris, excepte el PPC i C’s, una declaració de reconeixement de la unitat de la llengua catalana, en què denuncia les “denominacions impròpies” que contravenen els principis científics i acadèmics i que no en reconeixen la unitat. I també demana al govern espanyol que actuï a favor d’aquest reconeixement i denuncia que les iniciatives dels governs balear i aragonès “no s’ajusten a la Declaració universal dels drets lingüístics.”

El grup municipal de Convergència i Unió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- DEMANAR al Govern d’Aragó que respecti i utilitzi la denominació científica internacional de la llengua parlada a la Franja, el català, com a riquesa patrimonial cultural a respectar, protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la Catalunya Nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra.

Segon.- DEMANAR a la Cambra parlamentària d’Aragó que deixi sense efecte la Llei d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó, restant vigent l’actual Llei 10/2009, de 22 de desembre.

Tercer.- DEMANAR al Govern d’Aragó que no apliqui la Llei d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó i que, per contra:

  1. implementi l’ensenyament obligatori del català als centres educatius dels municipis de la Franja, per respecte als drets lingüístics dels parlants i per garantir-ne el seu coneixement i pervivència.
  2. mantingui els diferents projectes educatius bilingües (català-castellà)  i trilingües (anglès-català-castellà) implementats en alguns centres educatius de la Franja, respectant la voluntat de la comunitat educativa del territori.
  1. reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat acadèmica competent, així reconegut jurídicament en norma estatal, considerant també la normativització dialectal que l’IEC contempla, defensa i protegeix.

Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acords al Govern d’Aragó, al Parlament de Catalunya, a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Plataforma per la llengua.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per descomptat el vot d’Esquerra serà favorable. Jo demanaria si fora possible, en el punt quart, en el de donar trasllat, afegir-hi o bé els municipis o els ajuntaments de la franja o bé afegir la comunitat educativa d’aquests pobles. Aquesta gent ja s’han començat a bellugar per aquest tema, s’han començat a bellugar exactament en el sentit que nosaltres aprovarem en aquesta moció, i em penso que és important que se sentin recolzats. Si algú necessita ara mateix ajuda apart del País Valencià, són ells.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Profitós, aquesta és la nostra moció.

SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, un vot en contra del regidor del grup municipal PP, una abstenció del regidor del grup municipal PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!