1
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA CREACIÓ D'HORTS URBANS A LES FRANQUESES.

ATÈS que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari de diversos terrenys que no tenen cap ús previst a curt i mitjà termini, i més aviat estan en precari estat de manteniment.

ATÈS que la greu crisi econòmica que patim comporta que un gran nombre de persones del nostre municipi estiguin en atur i tinguin dificultats econòmiques per poder tirar endavant, i que qualsevol ajuda o complement pot millorar la seva situació actual.

ATÈS que el municipi farà en aquesta legislatura minses inversions noves degut al Pla d’ajust que va aprovar per la manca de recursos, caldria replantejar les inversions per orientar-les en benefici de les persones.

ATÈS que el projecte de horts urbans municipals són mecanismes fàcils de portar a terme i faciliten possibilitats a les persones i a les famílies per millorar les seves expectatives de vida.

ACORDS:

Primer.- INSTAR el govern municipal a realitzar el projecte d’horts urbans en els terrenys públics del Sector V al costat de la Ronda Nord, o a d’altres on es consideri més adient, per tal de realitzar-los en aquesta legislatura.

Segon.- REALITZAR procediment obert per a l’adjudicació-concessió dels horts urbans.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, nosaltres fem aquesta proposta que ja fa temps que havíem deixat algun projecte fet a la casa sobre aquests horts municipals, a on gent jubilada, gent que estigui en atur, o gent que estigui necessitada, pugui disposar d’un espai i, no tan sols es pugui esplaiar, si no que en pugui treure un profit per subsistir o per calmar les seves necessitats que tingui, perquè estem segurs de que hi ha molta gent que ho està passant molt malament. Jo vaig fer una proposta al consell de la pagesia que es parlés d’això, se’m va demanar que es presentés la proposta. Evidentment jo no sóc qui haig d’elaborar una proposta que no tenim tècnics al nostre abast perquè es pugui fer. Tenim coneixement de que algú havia dit que s’estava treballant. Ens hem anat esperant al final hem vist que no es fa res, no sé com teniu el tema, però l’hem presentat perquè cada dia hi ha més necessitats amb la gent i creiem que això pot ajudar a algunes famílies a arribar a final de mes. El tema de l’espai, nosaltres fem una proposta però hi ha altres llocs on es podrien ubicar aquests horts. Hem fet aquesta proposta perquè ja hi ha ocupació d’horts privats a dintre d’aquests terrenys municipals i l’ajuntament o no se n’ha assabentat o bé no fa res. Tenim ocupació de particulars en espai públic i de moment encara hi són. No hem vist que s’hagi fet res.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Rosàs, com a govern nosaltres li votarem que no a aquesta proposta i li dono la explicació. Nosaltres ara estem acabant de definir les zones d’equipament, que en tenim moltes en polígons industrials, i treurem a concurs públic aquestes zones d’equipaments. Ho estem acabant de perfilar un plec de clàusules generals per tal que la gent, atenent interès públic, ens aporti les seves propostes. Llavors a partir d’aquí tenim dues empreses que ens han parlat sobre el tema dels horts, ja us ho dic ara. L’ajuntament no els finançarà, amb diner públic no ho farà, però en canvi sí que hi ha dues empreses que hi estan interessades. Dues empreses amb finalitats socials, són entitats, no empreses. Això sortirà dins d’un paquet general i veurem cap a quines parcel·les tiren i si veritablement algú s’hi llença. I aquesta és l’explicació que li puc donar.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Rosàs, Esquerra, bueno, tot el grup d’Esquerra, no perquè sigui una causa perduda, però Esquerra votarà que sí a favor d’aquesta moció, entre d’altres coses, no hi havia previst d’intervenir, es tractava bàsicament de votar-ho. Però l’explicació que li acaba de donar el sr. Alcalde és molt semblant a la que li hagués pogut donar fa vuit mesos quan jo encara estava al govern. Llavors realment, de moment ens falta poc perquè sigui un part, no sé si serà un part de burra o un part d’elefant, però realment jo diria que el moviment que ha hagut en aquests darrers mesos en aquest tema ha estat molt poc.  En qualsevol,  serveixi del què serveixi,  el vot d’Esquerra serà favorable a la moció.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres també li votarem a favor i jo li faig una reflexió senyor Alcalde. No sé si s’ha llegit el paràgraf dos que presenta Convergència per les Franqueses que diu: “ATÈS que la greu crisi econòmica que patim comporta que un gran nombre de persones del nostre municipi estiguin en atur i tinguin dificultats econòmiques per poder tirar endavant, i que qualsevol ajuda o complement pot millorar la seva situació actual”, aquest paràgraf l’ha de fer pensar que més enllà dels deutes que pugui tenir l’ajuntament i com financiem unes coses, i com treiem el rèdit, i com treiem no sé què, tenim un decalatge social que està molt tocat. Llavors vostè a mi em pot dir: escolti, jo no sé què faré amb els terrenys ara, però em sembla una bona idea això, perquè tenim terrenys aturats que podem donar a gent perquè cultivi i tingui un hort i pugui menjar d’allò. Vostès no diuen això, sinó que a més a més diuen, ja estudiarem què farem amb els terrenys i evidentment aquí algú ha de pagar això i no serem nosaltres. Llavors l’haurà de pagar aquesta gent que no té accés a res més? Per a qui seran els horts? Pels que puguin pagar-ho?

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: això és el què hem dit que tenim una greu crisi. Ja no tan sols aquella idea de que ho vam fer fa uns quants anys a la gent que està jubilada, sinó ara ja és per necessitat, i és per necessitat que demanem que es faci, que es facin en qualsevol terreny, qualsevol terreny que sigui municipal, que es pugui fer al marge de que vulgueu treure altre rendiment d’altres terrenys, però tenim terrenys en el municipi per poder fer, si no volem fer més gran, més petit, però per començar i per poder ajudar a aquesta gent que realment ho està necessitant. No perquè siguin horts que com ha dit el sr. Bernabé que aquells que puguin pagar. Aquells si volen, ja se’ls poden fer allà on vulguin. A Palou hi ha una empresa que es dedica a això i a llogar horts. No, és que nosaltres parlem de necessitats socials, no parlem de treure’n rèdits econòmics per a l’ajuntament, si no de treure rèdit social per al municipi, per a la gent que realment ho està necessitant. I invertir diners en un projecte que ningú ens demana, com la renovació de la plaça Espanya de Bellavista, i en canvi no serem capaços de ser sensibles amb la gent que s’ho està passant malament.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només comentar-vos que en aquesta sensibilitat que vostè diu nosaltres els diners els hem invertit en plans d’ocupació. Els hem invertit en plans d’ocupació per a gent necessitada i sempre atenent a criteris de serveis socials. En portem 40 plans d’ocupació i mirarem d’arribar als 100. i això és per a aquesta gent necessitada, això és per a aquesta gent necessitada. No invertirem diners per construir, diner públic, per construir horts urbans. No els invertirem. Aquests calers els agafarem, i els estem agafant i els posarem a fer plans d’ocupació a que la gent es pugui guanyar la vida treballant. Aquest és el criteri d’aquest equip de govern i en seguirem fent, i si podem fer 200 en farem 200. Però els horts urbans, per a nosaltres, no és una prioritat en aquest moments gastar aquests diners. Preferim més que sigui a nivell de treball i de gent necessitada, i així ho estem fent, sota aquests criteris. Segons, això no vol dir que no els tinguem. Jo li repeteixo, potser no m’ha escoltat, li repeteixo, sortirà a concurs públic 7 o 8 terrenys d’equipaments. Si vostè coneix algú, a nosaltres ens ha vingut a veure ja DIMAS, ens ha vingut a veure HUMANA, si vostè coneix més algú que s’hivulgui presentar, endavant, i els tindrem igualment, però els diners aquest govern ha pres una decisió. I ha pres una decisió en fomentar l’ocupació.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: i lo que hem dit l’ocupació que tenim ara d’aquests horts de particulars que estan en terrenys urbans, si ho tenen en compte, a veure si faran alguna cosa o no faran res (...) Val, després una proposta que faríem seria una inversió que fos mínima, si la gent pel seu compte està ocupant terreny públic i l’ajuntament no ha fet cap inversió i hi ha uns horts fabulosos, potser sense fer cap inversió o la mínima inversió, potser podríem tenir aquests horts urbans.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per set vots a favor dels regidors dels grups municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF.

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!