0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL DIPÒSIT REGULADOR D'AIGÜES PLUVIALS DE BELLAVISTA.

ATÈS que al poble de Bellavista, quan hi ha episodis de fortes tempestes, es col·lapsa la sortida d’aigües pluvials, al final del carrer de Cardedeu amb el d’Aragó, que és on conflueixen els tubs i surten en direcció el riu Congost a Granollers.

ATÈS que està identificada la problemàtica del clavegueram de Bellavista, mitjançant el Pla director municipal del clavegueram, que recomana  la construcció d’un dipòsit regulador a l’aparcament de Renfe, de la mateixa manera que recull el Pla de Barris, com actuació prioritària per executar.

ATÈS que està planificat destinar els diners del Pla de Barris i del PUOSC per realitzar la remodelació de la plaça d’Espanya de Bellavista, actuació que ha estat qualificada com a última prioritat en l’enquesta ciutadana de la Diputació de Barcelona, qüestió evident que ningú no demana que es faci aquesta actuació municipal.

ACORDS:

Primer.- INSTAR el govern municipal a realitzar el projecte tècnic per tal de construir el dipòsit regulador d’aigües pluvials de Bellavista per resoldre el problema existent en la sortida, en casos de tempesta. Incloure com a prioritat d’execució abans de la remodelació de la plaça d’Espanya.

Segon.- TRAMETRE aquest acord als serveis tècnics municipals i a la Secretaria de l’Ajuntament.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, nosaltres presentem aquesta proposta perquè creiem que és necessària aquesta actuació i que sigui urgent. Aquestes últimes setmanes el país ha viscut unes tempestes que no havien passat mai en aquella zona i a Bellavista té molts números perquè pugui passar inundacions o pugui passar alguna desgràcia. Per això nosaltres creiem que sí que és una obra que no es veu, que no sortirà a la foto, però sí que és molt necessària per Bellavista per millorar en cas de tempestes.

Pren la paraula el sr. Marin i diu: nosaltres, des de l’equip de govern li votarem que no a aquesta moció perquè les actuacions que es porten a terme des de l’ajuntament no són fruit de la improvisació, sinó que respon a un treball molt metòdic, molt seriós, i és aquest i l’econòmic el què ens marca una miqueta les dates d’actuació. Li haig de dir que en el tema del pou de retenció estem treballant des de fa 8 mesos, no sé si vostè ho sabia, doncs li estic informant. Doncs fa 8 mesos que hi estem treballant amb el tema. I tant és així que a part de que ja ho portàvem recollit en un dels punts de la llei de barris, ens vam posar en contacte fa 8 mesos amb un equip amb la Diputació, que a la seva vegada va adreçar un treball, un estudi sobre l’impacte i la necessitat d’aquest dipòsit de retencions. Li haig de dir que hem tingut reunions periòdiques. La última va ser el mesde maig i que el seu dictamen a mitjans de juliol ja el tindrem, amb el què ens dibuixen totes les possibilitats des de varis escenaris, és a dir. I per què això? perquè ens hem adreçat als de la Diputació? Per una raó, perquè la fotografia que hi havia quan vostès van fer el pla parcial del Sector Nord i del Sector Est no te res a veure, que inclús veus i nosaltres ho hem pogut contrastar amb tècnics, encara es fan creus de per què no es va actuar en el moment en que es va desenvolupar el sector. Diuen que és un error garrafal no haver-ho fet en el seu moment, però bé, són informes dels tècnics. Llavors, què s’ha fet? Per què no ha hagut aquests últims anys problemes? Doncs per una raó, perquè s’ha actuat, s’ha actuat. I s’ha actuat des de l’ajuntament i també hem de dir-ho que el pla parcial que va desenvolupar Granollers amb el Sector X amb el calaix que van fer, doncs també ha ajudat, ha ajudat a que no hagi hagut cap episodi lamentable, i també en situacions de dificultat, perquè han hagut com dic episodis de pluja importants durant aquests 3 o 4 últims anys. Què han fet els tècnics de la Diputació? Doncs han fet tot una sèrie de valoracions que estem apunt de rebre i que han estudiat com ens van dir aquests episodis. És a dir, situacions amb una pluja a mig temps a veure com quedaria amb tot el que sigui el tema de topografia i tomba que volta. Per tant, vinc a dir, portem temps treballant, ens preocupa, ens ocupa i a la mateixa vegada estem treballant amb la plaça Espanya. És a dir, que les dues coses ens motiven i ens preocupen. I una cosa no treu res de l’altra.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: també li demanaria una mica en ares de la sensatesa que no tregui aquí elements catastrofistes perquè realment no és la circumstància. Ja tenim constància que des de l’any 2010 hi hagut episodis de pluviometria molt elevats i no s’ha produït absolutament cap inundació per actuacions com deia que s’han fet en determinats punts, però que si realment hem de parlar d’àmbits del municipi que es poden assemblar al que ha succeït en aquests moments, és el què ja vam dir en el seu moment, estic parlant de fa 7 o 8 anys, quan vostè sent regidor d’urbanisme, van urbanitzar el Mas Colomer, que realment està en una llera d’un riu i està en un lloc, està comprovat amb l’Agència Catalana de l’Aigua, que hi ha vingudes. Allà sí que hi ha vingudes i pujades, no sé si és la de 500 anys o és la de 200 anys, però hi és. Per tant, ho dic per no equivocar al públic ni al personal ni a ningú. A Bellavista no es donen aquestes circumstàncies. Si hem d’analitzar algun lloc del municipi on es donen, doncs seria en un lloc on el seu moment ja vam dir que no era prudent urbanitzar.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Ribalta, no digui que no s’inunda aquesta zona perquè s’ha inundat vàries vegades quan jo estava amb vostè a l’equip de govern. Hi ha dos estudis fets aquí, vostè ho sap, i malauradament hem tingut sort que no ha plogut fort perquè no. Però que sàpiga vostè i l’equip de govern, que ho sàpiguen perquè jo sóc una de les persones afectades, que quan plou fort tot el carrer Girona, que ho sàpiga vostè, s’inunden les cases, surt la merda, així de clar, la merda per la cloaca a dins de les cases. Sí, sí, sí, ara no? Ja li dic jo que sí. Ja li dic jo que sí. Quan plogui fort ja l’invitaré. A més a més, ja li faré fotografies. Ja li dic ben clar això. I vostè ho sap això, hi ha dos estudis fets. Un és posar lo que està demanant Convergència i l’altre és canviar la tuberia, perquè és petita, fins al clavegueram fins a la riera. Cosa que ja li dic jo  que  es  va  estar  negociant  amb  Granollers  i  estaven  d’acord  en  canviar  aquestclavegueram. No, no, no, vol que li digui el tros que s’ha canviat? El tros de Granollers que han fet la part nova, perquè se’ls inundava, aquest tros, el nostre no, no s’ha canviat continua el tubo més petit. Miri’s-ho bé.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo només voldria que per part del govern hi hagués una resposta clara sobre si aquesta obra és necessària o no és necessària.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: han dit, em sembla, que al mes de juliol tindrem l’estudi de la Diputació, llavors ho veurem. Hi ha circumstàncies que han fet canviar els estudis d’abans, si és que n’hi havia algun, amb ara. Perquè des del 2010 no hi ha cap inundació al respecte.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: en el proper Ple sabrem si aquesta obra és necessària o no? Esteu dient al juliol? El juliol és ja.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: al setembre jo li donaré resposta.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: posats a fer, no anàvem a intervenir, però posats a fer, vista la contundència amb la que estan responent, si és tan necessària, ¿per què ens gastem els calés en la plaça Espanya tan innecessària i tan poc demanada com diu l’enquesta i no solucionem el tema real que fa anys i panys que està? Això, o confirmin que la cosa està resolta. Però no hi ha problema? Per quina raó? Per què no ha plogut lo suficient per generar inundació? No, no, clar que ha plogut des de 2010 si no estaríem assedegats. Però, igual no ha coincidit amb el moment d’inundació. La pregunta és concreta. Està feta l’obra que des de l’oposició s’afirma que no està feta? Si o no. Està feta o no? La de unir la canonada aquesta que dieu vosaltres.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: al final acabem de contestar i matem el tema.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: quan nosaltres governàvem, senyor Ribalta, es va fer un pla director del clavegueram que no s’havia fet mai a les Franqueses amb el govern anterior socialista 16 anys, no s’havia fet mai. Ens vam trobar un col·lector general a la carretera de Ribes de 40 centímetres de diàmetre que anava al Capell de Gat fins el pont de Can Mònich, i això representa que tenia que treure tota l’aigua de tot Corró d’Avall i que baixava des de Capell de Gat que està a Llerona. Nosaltres vam fer actuacions, hem sigut els únics que hem fet actuacions. Vam fer col·lectors de més d’un metre de diàmetre que vostè hi pot passar dret per dintre d’aquests col·lectors, traient l’aigua d’aquest col·lector de 40 centímetres fins al riu Congost. Es va fer. Hi ha un aquí a baix al costat de Can Costa i l’altre que travessa la pelleria, davant de la farmàcia, que travessa la pelleria, es van fer aquests dos col·lectors. A més a més l’altra actuació que es va fer a la riera Carbonell per connectar; després a Bellavista també s’han fet actuacions amb el creixement que hi va haver es van desviar aigües perquè no anessin totes cap al punt aquest del carrer Aragó amb el carrer Cardedeu; es van fer diverses actuacions per desviar l’aigua perquè no anés tota cap allà. És veritat que no s’ha inundat com s’inundava abans, però sí que s’ha de tenir en compte que potser no haplogut si mirem 500 anys enrere, cosa que sí es va fer quan es va fer la canalització de la riera Carbonell, al costat del pavelló, que el pavelló va deixar de ser zona inundable gràcies a l’actuació que es va fer, i es va fer amb el programa dels 500 anys de pluviometria endarrere. I el pavelló que estava en zona inundable va deixar de estar en zona inundable. Ara no em vingui a dir que s’han fet actuacions allà, que ara hem fet cases en zona inundable. No. Hem tret el pavelló de zona inundable, vam treure en el seu dia, perquè es va fer aquesta actuació de la riera Carbonell. Senyor Gontán, la plaça Espanya surt a la foto, és una obra estètica. El dipòsit regulador va sota terra. És una cosa estructural que fa falta, i si no esperem a veure que ens diu aquest informe.

Interromp el sr. Alcalde i diu: però el podem inaugura igual, eh? El col·lector? No hi ha problema.

Continua el sr. Rosàs i diu: i també una altra cosa voldria afegir. Quan es va fer la consulta de quines obres volien els veïns, la plaça Espanya va ser la menys valorada, i aquesta no hi era dintre de la consulta. Es va fer molt dirigida en 4 o 5 obres, i d’aquestes quines preferiu? La que va votar menys la gent va ser la Plaça Espanya. Per això, vull dir, però aquesta no hi era, aquesta que fa falta no hi era, cosa que en el pla de barris sí que es recull. Però, per què no es va posar en la pregunta aquesta obra?

Pren la paraula el sr. Badia i diu: és que després no s’enteren. Vostès, si no ho saben, hi ha també fet de la Plaça Espanya, com vostè sap, si vostès canvien i arreglen la plaça Espanya hi ha informes que la tuberia que passa per sota de la plaça Espanya és petita, i és la que baixa del carrer Rosselló. I jo, com a regidor i com abans estava a l’equip de govern, més d’una vegada, pregunti vostè al carrer Rosselló, les tapes des de dalt han baixat a baix de tot, i jo les he anat a recollir i pujar-les. I les cases del costat s’han inundat. I està fet un estudi que aquesta tuberia és petita i es té que canviar, a més a més. Imagini’s si s’han fet coses.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: només afegir que una altra de les obres que no he dit abans que s’havia fet, va ser el col·lector que es va fer des del carrer Aragó fins la riera Carbonell per treure aquestes aigües, que ara per això si ara fem un dipòsit regulador. Què vol dir un dipòsit regulador? Un dipòsit gran que quan ve l’avinguda d’aigua es queda allà dintre i després ja anirà marxant per aquest col·lector. Això és lo que demanem. No demanem res més. Que després també, m’agradaria saber si s’ha reparat el pàrquing aquest del costat de la ronda nord que es va enfonsar, que suposo que coincideix amb un col·lector. Si està reparat que no sigui que s’hagi enfonsat.

S’inicia la votació amb sis vots a favor. Es produeix una interrupció i l’alcalde diu: no, és que ja l’hem contestada. No, a veure, és que senyor Gontán, no porta el Ple vostè. No, és que ja li hem dit, que estem pendents de l’estudi de la Diputació i el setembre li direm el què. No li hem de dir més. Llavors les prioritats, ja li responc, les prioritats d’actuacions de pla de barris les marca el govern, atenent a necessitats. Nosaltres creiem important l’entrada a Bellavista dignificar-la, i no hi ha més.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per sis vots a favor dels regidors dels grups municipals CpF, LFI, ERC-AM i PxC, deu vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP i UPLF.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!