1
1
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER NETEJAR LES RIERES DEL MUNICIPI.

ATÈS que les rieres del municipi s’han de mantenir i conservar per evitar que es produeixin inundacions amb les pluges, o altres incidents.

DONAT que avui es troben en mal estat les rieres del municipi, sobretot, la Riera Carbonell i la del Ramassar.

ATÈS que l’Ajuntament pot ser responsable de les causes que es produeixin en cas de pluges intenses com estan previstes per aquest estiu, i donat que l’ACA no neteja les rieres.

Primer.- INSTAR que l’Ajuntament requereixi a l’ACA que netegi les rieres del municipi.

Segon.- INSTAR que en cas de que l’ACA no compleixi amb el manteniment, que ho faci l’Ajuntament per compte de l’ACA i amb cobrament de les despeses.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: Plataforma presenta aquesta moció a raó de que cada any el mal temps que hi ha, aquí a les Franqueses tenim dues rieres. Les dues són inundables. Una que és la del pavelló i l’altra és la del Ramassar. Les dues estan fatal i presento aquesta moció perquè es demani a la Diputació o a aquest equip de govern faci netejar els trossos més imprescindibles de la riera perquè si fa una pedregada s’inundarà el pavelló i les naus industrials que hi ha al polígon Ramassar.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Badia, li votarem a favor perquè és un tema local que considerem que té raó. Ara, dit això, la forma que, i no va per vostè sinó per l’ACA, eh? La forma que té l’ACA les nostres rieres és retroexcavadora i arramba amb tot. No mira si la vegetació pot ser bona o no pot ser bona, si està sana o no està sana, etc. Llavors, si aquesta moció prospera li agrairíem que digués a l’ACA que tingues uns altres conceptes i no només el de la neteja pura i dura que després ens trobem amb rieres que tampoc tenen possibilitat de retenció, perquè no tenen natura viva.

Pren la paraula la sra. Pruna i diu: bona tarda. Sr. Badia, amb acord de la Comissió de Govern del 30 de maig nosaltres vam signar un conveni perquè l’ACA, ja sabeu que l’ACA, com a ACA, això no ho fa i ja l’any passat vam tenir els problemes que l’ajuntament ho vam haver d’assumir. Però hem arribat a que s’ha fet un conveni que ara estem pendents de que es donin el permís però que pagarem un 50 per 100 l’ajuntament i l’altre 50 per 100 ens ho dóna el Consorci del Besós. Amb això jo només li dic que estan cobertes per fer totes les rieres del municipi. Jo només li diré totes les que hi són perquè jo penso que s’ha fet com s’havia de fer, però hi entren absolutament les de Llerona, les de Corró d’Avall, és a dir, les del Ramassar. Tots els plànols de les rieres els hi posem totes. Ara estem pendents perquè, quin és el problema de sempre? Que hem de demanar permís. Per això hem signat el conveni, però l’hem signat per a tres anys. És a dir, no perquè l’any que ve ens tornem a trobar de la mateixa manera. Jo crec que amb aquest pla aconseguirem tenir les rieres netes. I el que diu el sr. Bernabé, a veure, nosaltres el què volem és que ho facin bé, que tenim la riera Carbonell que no es va poder fer amb cap d’aquestes grans màquines que ho trenquen tot, sinó que es va fer molt tros manualment, i d’altres trosso que es va fer amb un tractor. Cada riera té la seva singularitat, però per exemple, el tros que va de la riera de Santa Margarida de Llerona, són rieres que no hi pot passar una gran excavadora. Bé, espero que amb aquest conveni que s’ha signat amb l’ACA puguem tenir totes les rieres, perquè són absolutament totes, hi ha el plànol de tots els trossos assenyalats amb vermell que es tenen de fer.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: entenc que vostè fa la feina que ha de fer, però jo continuo recolzant la moció del sr. Badia perquè és una vergonya que l’ACA, a la què paguem tots els ciutadans amb els nostres impostos de l’aigua, ara es declari en bancarrota. “No puc fer cap actuació perquè no tinc un duro”, i a sobre aquí no “pringa” ningú, ningú va a la presó per haver malversat milions i milions dels contribuents. Per tant els ajuntaments agafen el mal menor, que és que com vostès no paguen ja em faig càrrec jo, en aquest cas el 50 per 100. Però no hauria de faltar aquesta demanda de dir: “senyors, algú ha de donar explicacions”, perquè culpa d’això hem hagut de donar unaconcessió, per culpa d’aquest mal funcionament que ningú ha explicat perquè ha anat tan malament. I no només això, sinó que vostès, les seves competències no les deleguen. Si un ajuntament de bona fe vol netejar ha de demanar permís primer. Amb lo qual, jo continuo dient que a l’ACA, independentment de que s’arribi a port o no, se li ha de tocar les orelles.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels grups municipals CpF, LFI i PxC, onze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, UPLF i ERC-AM.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!