0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L'ACCIÓ D'INSPECCIÓ DE TREBALL.

Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el següent:

El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar- lo i impulsar-lo.

El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona.

En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables.

De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.

Primer.- Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.

Segon.- Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i suspendre les actuacions en curs en relació amb els clubs esportius de Catalunya.

Tercer.- Instar al Congrés dels Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de cotització de l’esport amateur.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: arrel de les diferents inspeccions de treball que diversos clubs esportius han tingut, ha resultat convenient reunir-nos a través del Departament de la Direcció General d’Esports de la Generalitat, han fet i ens hem reunit vàries vegades, en la què ens han transmès el pesar i la problemàtica d’aquestes desagradables inspeccions de treball en les què afecta a l’esport base, concretament, precisament, a aquest esport base i a aquests monitors, aquests entrenadors que de forma voluntària, la majoria de les vegades, que no cobren ni tan sols les dietes, que estan percebent, tot i la tasca social que està fent dins la ciutadania aquestes persones, hem cregut convenient fer tot un seguit de recursos. De moment s’ha aconseguit que lamoratòria que en principi era fins el 30 de setembre, s’ha aconseguit fins a finals d’any. És definitiva, en el sentit que és clara i concreta. Aquesta moratòria s’ha deixat fins el 31 de desembre i d’aquí a finals d’any, a nivell polític a Madrid, Senat, Diputats, s’està intentant que aquesta moratòria quedi fins que es reguli una llei o un decret, que almenys aquestes persones que estan efectuant una tasca social a l’esport, fins a certa quantitat, 700 o 800, el salari mínim interprofessional, fins  aquesta quantitat que quedés exempta de cotització de la Seguretat Social. S’està treballant en aquest aspecte. Crec que s’aconseguirà i espero que s’aconsegueixi perquè sinó seria catastròfic per a alguns clubs i entitats esportives, perquè suposaria un 40 per 100 aproximadament de cost de les quantitats que s’abonen a aquestes persones. I repeteixo, aquestes quantitats són mínimes. Hi ha monitors, entrenadors, que estan cobrant 100 o 200 euros al mes. Fins i tot, segons la normativa, fins a aquestes quantitats s’hauria de declarar i cotitzar per ella. Per això crec convenient efectuar aquesta moció. Seria traslladada, com s’ha dit al principi, a l’estat espanyol perquè s’ha sentit en diversos llocs que la Generalitat és la que té la competència de les inspeccions i això no és cert. Davant 700 regidors d’esports i d’entitats i personalitats de clubs esportius, el Director General d’Esports va dir molt clarament, i em va agradar molt que aquell dia ho digués públicament, que les competències són de Madrid, i és Madrid qui ha ordenat aquesta sèrie d’inspeccions. I a més dóna la casualitat que el 80 per 100 de les inspeccions de treball als diferents clubs ha estat a Catalunya.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: aquí s’està tractant als clubs esportius com si fossin empreses amb ànim de lucre i realment no hauria de ser així. És cert que la situació ha millorat en les últimes setmanes, des del moment que aquestes dues mocions, que al final ha sigut una, es van escriure fins ara, però ens sembla que és important mantenir- la perquè realment el govern central sigui conscient de que això ha provocat un malestar en tots els nivells aquí a Catalunya.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: totalment d’acord en que és una vergonya que es persegueixi els clubs amateurs, i més quan hi ha grans clubs professionals que no estan al dia d’Hisenda, de Seguretat Social, etc., estem totalment d’acord. I li votarem que sí, els dos que han presentat la moció. Ara, quin pla B té aquest ajuntament per si aquesta llei el 30 de desembre s’ha d’aplicar? Perquè això, en aquesta ajuntament no ve d’ara. Aquesta polèmica de com es paga els monitors fa temps que s’està arrastrant. Fins i tot es va crear un club de bàdminton que, emmascaradament, es pagava aquests monitors per no tenir certs problemes. No sé si vostè està al corrent. Ho va fer l’antic secretari, no el Lluís, sinó l’anterior, sr. Esteve, i va ser com una mena de subterfugi per poder afrontar una situació que era irregular, que no se sabia com afrontar. Per tant, donat que ja venim de que aquesta situació, més això que el sr. Montoro anava amb el seu afany de recaptació, etc., aquest ajuntament suposo que estarà fent un pla B, un coixí per a aquestes entitats que si arriba l’hora d’haver de pagar es pugui fer el monitoratge des de l’ajuntament, o alguna altra sortida, no?

Pren la paraula el sr. Ramírez i diu: com he dit abans, espero que no prosperi, espero que aquesta moratòria s’aconsegueixi. De fet ja s’està treballant a Madrid en aquest aspecte. La moratòria, com he dit, s’està estudiant i s’està demanant formalment de que quedi fins que es reguli per Llei en la què aquests clubs, que aquests monitors, que aquests entrenadors, que no superi. La proposta que es presenta a Madrid és que aquelles persones que rebin una retribució, unes dietes, com vulguem dir-li, que no superi el salari mínim interprofessional, no cotitzi fins el salari mínim interprofessional. Segurament haurem de donar-lo d’alta a la seguretat social, però altra cosa és que no cotitzi, i això és el que s’està pretenent. Que tot i així no funcioni i es tiri endavant, en el seu moment des d’ara i fins el moment s’està treballant i mirant com es pot solucionar aquesta problemàtica que tu acabes de dir, i sobretot, que és molt molt important per a aquests clubs que en realitat, repeteixo, està fent una tasca social, no solsament aquests nois que estan practicant un esport, estan aprenent el què és la convivència, aptituds, cordialitat, participació, i sobretot, s’està contribuint a la salut d’aquesta persona. No només està practicant un esport, és que té tot un seguit d’adjectius i de compliments addicionals que és molt important per als nois. I espero que no. Si no prospera la petició que s’ha fet? Que segueix endavant? La Generalitat, i no dic quina, no la sé, però te un pla B.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: i el pla B serà el que facin els altres ajuntaments, i serà pagar, pagar i donar d’alta.

SOTMESA a votació la moció, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CpF, LFI, ERC-AM i PxC, i una abstenció del regidor del grup municipal PP, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!