0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE LES ILLES BALEARS.

Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga indefinida que va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La vaga ha estat convocada contra la política educativa i lingüística del Govern.

El Govern Bauzá, amb l’oposició de tots els sindicats, de tota la comunitat educativa i de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecte negativament l’escola, el professorat i l’alumnat. Entre aquestes mesures n’hi ha que deriven del fet que les illes Balears es situen a la cua de la inversió educativa de l’Estat, atès l’espoli fiscal que pateixen els illencs amb un 48% d’impostos pagats que no retornen i que ara amb l’afegitó de la crisi i de les mesures de Mariano Rajoy afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions, acomiadaments, concessió de beques  o prestacions a l’alumnat o a les seves famílies.

A més d’aquestes mesures derivades de l’espoli sistèmic de l’Estat Espanyol als territoris dels Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que pretén impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La dignitat d’uns docents directors de centre amb el suport dels seus consells escolars que s’han negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver estat expedientats per Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les  Illes  Balears que el  govern Bauzà ha ignorat completament amb l’aprovació d’un decret-llei per la via d’urgència. La conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, mal planificat, sense el consens necessari tota normativa educativa que es vulgui posar en marxa dins un sistema educatiu. Bauzá fa feina per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona i que té l’aval del 87% dels pares i mares el curs passat i del 90% dels pares i mares enguany, que triaren  el català com a llengua a l’ensenyament i no  fa front a les necessitats reals del sistema, com és el fracàs escolar.

El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d’expressió amb la Llei de símbols la qual el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que atempta contra la llibertat d’expressió i és anticonstitucional o amb el mateix sentit la Llei de Convivència. Aquestes lleis pretenen amordaçar les opinions dels mestres i prohibir símbols de Mallorca a les escoles com les quatres barres que l’any 1229 portà Jaume I a l’illa de Mallorca.

 

ACORDS:

Primer.- El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu suport a la comunitat educativa de les Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzin.

Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de Tractament Integral de Llengües per afectar negativament a la pervivència de la llengua catalana pròpia del nostre municipi i pel fet que la seva aplicació en cap cas ajudarà elsalumnes de les escoles illenques a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc possibilitarà l’aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt.

Tercer.- Demanar al Govern de les Illes Balears retiri els avantprojectes de la Llei de símbols i de la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat d’expressió i pretenen esborrar les nostres senyes d’identitat comunes.

Quart.- Rebutjar l’actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d’agents socials.

Cinquè.- Publicar el present acord als mitjans de comunicació municipals.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per defensar-la. Aquesta moció es va presentar ara fa 8 dies, que és el temps, sé que vostès ho saben, més que res adreçat al públic, que és el temps mínim que tenim els grups per presentar una moció que vagi a Ple. Han passat aquests 8 dies i una mica més, i la comunitat educativa de les illes i la societat civil de les illes estan mantenint la seva lluita contra aquests decrets injustos que ha dictat el seu govern, i estan aconseguint èxits. Adreçat a la resta de regidors, sé que és una moció tova, és una moció en la què no es parla de finançament de l’escola pública de les illes. Espero que aquesta moció tingui el recolzament de 15 del 16 que som aquí.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Profitós, evidentment nosaltres estem a favor d’aquesta moció, però ens agradaria acabar de rematar els arguments  que  tenen aquesta gent del PP Balear, en el sentit de dir que ells consideren que el model d’immersió lingüística és lo que ha fet que els escolars tinguin un mal rendiment. Tant allà, com aquí, com el govern espanyol i el govern català han anat fent retallades contínuament en ensenyament, i això ho sabem tots. A mi en aquest text em falta un mínim de que en algun lloc es digui que la causa real d’aquest fracàs escolar és l’aportació a aquests infants i aquest sistema educatiu. I això falta perquè està agafat suposo que del Parlament català i allà s’ha de negociar altres coses. Però aquí no hem de negociar això. Per tant, no sé si en algun punt podríem incorporar que el veritable detonant d’aquest fracàs escolar és les contínues retallades que s’estan fent en el sistema educatiu, tant en material com en docència.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: escolti, per part meva no hi ha cap problema, i si diem que quan s’acabi el Ple ens posem tots drets i cantem la “Balanguera”, encara més, vull dir, no hi ha cap problema. Si vol, mirem on ho encabim ara mateix. Ha pensat alguna cosa?

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només una qüestió. Així tal i  com  està s’aprovarà possiblement de 15 sobre 16. Jo només li deixo anar això; d’una altra manera no ho sé.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si la deixem com està, la votaran a favor vostès?

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres la votarem a favor de totes les fórmules, però jo crec que s’havia d’expressar que aquesta moció s’ha pasterejat d’alguna forma (...) però vostès en altres moments perquè tiri endavant, i tornem a fer aquí el mateix, però lo important és recolzar aquesta gent que està lluitant, i que està donant aquesta resistència.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: jo diria que la seva intervenció constarà en acta i el meu suport a les seves paraules també. Si convé la cantem vostè i jo sols la Balanguera. La deixem com està i la passem a votació.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, UPLF, CPF, LFI i ERC-AM, una abstenció del regidor del grup municipal PxC i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!