1
1
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE LA DESPESA TELEFÒNICA DELS REGIDORS I REGIDORES.

ATÈS que en la revisió dels comptes anuals de l’exercici 2012 ha quedat palès que hi ha diverses factures de despesa molt elevades dels regidors i regidores del govern municipal, que no es justifiquen pel desenvolupament de les seves tasques.

ATÈS que patim una forta crisi econòmica que ens redueix els ingressos directes i indirectes i  fa necessari una priorització adequada de la despesa, que resolgui  les problemàtiques de la ciutadania.

ATÈS que es pot reduir la despesa en la facturació dels telèfons que utilitzen els membres del govern municipal, només utilitzant-lo per a les gestions públiques que tenen encomanades i no pas per a despeses en internet i en trucades a l’estranger, sense justificar, com s’ha facturat en les factures del 2012.

ACORDS:

Primer.- INSTAR el govern municipal a revisar la facturació dels telèfons de l’ajuntament que utilitzen els regidors i regidores del govern municipal perquè es reintegrin les despeses d’internet i de trucades a l’estranger, no justificades per a les seves tasques.

Segon.- TRAMETRE aquest acord a la Secretaria i a l’àrea d’Intervenció de l’ajuntament, per al seu compliment.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: tant en l’exercici 2012 com 2013 hi ha algunes factures amb valors superiors a lo normal de despesa telefònica dels regidors de l’equip de govern. És evident que la despesa no es fa per trucades de veus, sinó per altres serveis i que realment cal que aquest govern prengui iniciativa en resoldre aquests escreixos i realment, analitzi aquestes factures i no les imputi a la feina de regidor quan no estan fetes per això. I per això demanem que revisin aquestes factures i si és el cas que es trobin que hagin despeses d’aquests tipus que no tenen res a veure amb la feina de regidor, se li descomptin a les persones afectades. Dir també que últimament se’ns ha contestat que havien factures que s’havien tornat, però aquestes no són les que parlo jo de l’any 2012, perquè aquestes seran algunes últimes que no tenen res a veure. Per lo tant que jo estic parlant d’un altre exercici.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: ens agradaria algun aclariment perquè és que ara estem confosos. No sabem si eren 4 factures, 2 factures. S’ha pagat? No s’ha pagat?

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: és que jo tampoc sé de què va.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: ja saben vostès que hi ha factures de telèfons del govern que pugen, no la tarifa plana, normal, per parlar, sinó de 800, 900 euros, i amb escreix. Per lo tant que aquestes són les que aquestes són les què em refereixo que són de serveis que realment no té res a veure amb la despesa de veu, i per això demano insto al govern a que revisin les factures i que realment aquelles despeses que no siguin de veu, que realment estiguin imputades o que no siguin per la feina de regidor, que hagi una solució que realment no sigui assumir-les pel govern, per l’ajuntament. Per lo tant que aquesta és la petició que demano al govern, que revisi aquestes factures, i que no ens digui a la resta de regidors o opinió pública que s’han tornat quan realment estic parlant de factures del 2012, no factures últimes del 2013 quediuen que han tornat i que realment nosaltres no hem vist encara cap document que així sigui.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: dir que Esquerra votarà a favor d’aquesta moció. Dir també que jo entro dintre dels regidors que durant una part del 2012 disposaven de telèfon amb càrrec a l’ajuntament. Dir que no només em sembla bé, sinó que trobo que la moció es queda una mica curta i que lo ideal fora que un cop això estigui aprovat el govern no només revisi la facturació dels telèfons de tots els que n’hem tingut, sinó que la faci pública, i que a partir d’aquí tothom pugui saber quina despesa  ha necessitat cada regidor per gestionar la seva àrea.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: estem mirant els seus acords. Per clarificar. Demanen més transparència? Demanen que el govern?

Respon el sr. Torné i diu: instar el govern municipal que revisi les factures dels telèfons del regidors i que en el cas que hi hagin supòsits que no siguin de veu, que és dir, gastos no d’allò, d’internet o de internacionals, etc., que prengui una decisió perquè se’n faci càrrec la persona que l’ha utilitzat, no l’ajuntament, com fins ara.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: miri, senyor Torné, les factures les revisem. Es revisen. I de fet, hi ha dues factures del 2012, que és aquest exercici, que no s’han pagat perquè ha hagut un error de Vodafone. I ara ja li puc anar dient amb transparència. Entenem que és un error de Vodafone, un tema de canvi de terminal, etc. Jo també he mirat una mica el passat, no? Sí, perquè de vegades s’ha de mirar el passat. La seva factura del seu mòbil de l’any 2005 va ser de 2.623 euros l’any. La factura de promig d’aquest alcalde que li parla i dels regidors és de 800 euros l’any. Promig de 70 euros per mes. Ja hem fet una rebaixa important. I la seva és del 2005. Tot l’any 2005. Per tant, ostres! És que és vostè molt cínic. Senyor Torné, ja ho sé, ja ho sé, però ho és en aquest aspecte. No ara estic parlant jo i acabaré. Després parla vostè i em diu el què vostè cregui. També li comunico una altra cosa. Traiem a concurs tota la telefonia. Ja sé que vostè treballa a Telefónica. Ja sé que havien totes les centraletes eren de Telefónica, però nosaltres ho traiem a concurs, a concurs públic. Les dades d’internet no les hem de treure a concurs perquè les té Eurona, que és la xarxa municipal, per tant tots els equipaments passen a Eurona amb una rebaixa dels preus. I el que sí traiem a concurs públic és la telefonia fixa i la telefonia mòbil més les dades de mòbil. Surt per un preu els dos lots d’uns 90.000 euros. Per què? Perquè la factura en despesa telefònica de tots els equipaments puja uns 120.000, puja uns 120.000. Puja uns 90.000 el fix i els mòbils més dades de mòbil. S’han presentat 3 grans empreses: s’ha presentat ONO, Orange i Vodafone, i serà una subhasta electrònica. Ja se us convocarà perquè la puguem seguir. I preveiem que haurà un 40 o 50 per 100 d’estalvi. Estem fent gestió. Estem fent gestió. No digui vostè que es tregui internet perquè els mòbils dels regidors de l’ajuntament tenen l’internet capat per a certes coses però tenen que accedir al seu correu electrònic per a treballar, i no el traurem. I no el traurem. Senyor Torné, si vol parlar ara.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: home, l’altra vegada no m’ha deixat parlar perquè tenia por de que li contestés però ara ja no li queda cap més remei. Jo, apart d’altres coses sóc professional del sector. I una cosa sí que entendré és de factures. Per lo tant que tota la parafernàlia de què fa, però no parlem de la moció en concret, que l’únic que li diu és que l’escreix de facturació que realment hi ha a les factures de l’any 2012, insti a fer una revisió i que els diferents partits les puguem veure al detall que li envia a l’ajuntament. Miri, el problema de la facturació que tenen, no és per la tarifa plana de veu, això val dos duros. El problema de l’escreix de factura, no és per l’accés a internet, que també té tarifa plana. És per l’accés d’internet de pagament i per les trucades i accions fetes a l’estranger. A partir d’aquí, aquí la moció només diu instar a fer la revisió i totes aquelles coses que no estiguin obligades per la feina de regidor, com aquestes que dic, i n’hi poden sortir d’altres, si s’entén una mica de facturació o si realment es vol veure, perquè ara m’ha acabat parlant de coses que no té res que veure amb les factures del 2012. Realment, a veure la feina la fan el govern per sanitat econòmica i sanitat pública, és a dir, lo que es demana en aquest cas, i no és per cinisme, sinó per realitat econòmica d’unes factures fetes l’any 2012 que realment vostè ara diu que s’han tornat però ningú no ens ha explicat ni amb documents que s’han tornat, quan el 2012 tenen d’estar de sobres pagats, i més amb Telefónica o amb telefonia, perquè en aquest cas és Vodafone, per lo tant que realment l’únic que demana aquesta moció és això, i m’agradaria que es tractés la moció en concret, no que s’acabés parlant de coses que no té res que veure. Per què? Perquè és l’excusa d’intentar amagar l’ou, que en aquesta cas no es pot amagar.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: m’ho he descuidat, però tenia l’informe en el qual el març de 2013 es van tornar les factures. El tinc a meu despatx. Després li ensenyaré.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: ja que vostè parla de ...

Interromp el sr. Alcalde i diu: perdoneu, el tinc aquí. Sí. Llegeixo les factures tornades? Sí? “Vodafone Espanya, Registre de Sortida 6 de març de 2013. El día 12 de noviembre y 12 de diciembre de 2012 recibimos las facturas tal, tal, tal, correspondientes a la facturación de octubre y noviembre en las lineas de móvil contratadas por este Ayuntamiento. Una vez hechas las comprobaciones de los consumos con las tarifas contratadas a través de los servicios técnicos del ayuntamiento, mediante el presente escrito le informamos la disconformidad de dichas facturas ya que el incremento desmesurado en el consumo de internet de una linea, creemos que es error de las tarifas aplicadas, de acuerdo con el contrato marco firmado en su día en el cual se establecía un límite diario de facturación por datos. De acuerdo con todo lo expuesto, rogamos nos hagan un abono de las facturas mencionadas y nos vuelvan a facturar correctamente los meses de octubre y noviembre, una ver hechas las comprobaciones pertinentes. No obstante, por cualquier duda o aclaración al respecto, pueden dirigirse a los servicios técnicos del área de Hacienda. Atentamente, Francec Colomé Tenas, Alcalde”. (Se sent el sr. Torné que pregunta: Què t’han contestat?) De moment res. De moment no. Aquí està l’escrit.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: ja que vostè parla de transparència que vostè parla. Escolti bé, 27 de febrer de 2013, aquest regidor fa una entrada en aquest Ajuntament i demana: “Sol·licito que se li faciliti còpia de les factures mensuals dels telèfons del regidors i de l’alcalde, corresponent als mesos de gener a desembre de 2012”. Encara estic esperant. Encara ho estic esperant. I vostè no digui ara, que s’està pagant telèfon. Miri, quan ja va entrar a aquest govern, al govern anterior, vostès pagaven barbaritats de telèfon. Barbaritats. Sap per què? Perquè no s’havien posat al dia. I això cada any es té que canviar, perquè ho sàpiga. Es pagaven barbaritats. Vostès pagaven barbaritats. Però no barbaritats perquè trucaven molt. Sap per què pagaven barbaritats? Perquè entre que vostè trucava a un regidor i li cobraven. I es va fer un contracte, aquí, a l’ajuntament, que enter regidors i d’això no es cobraven. Imagini’s.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: si ho va fer vostè, el felicito.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: només un petit aclariment. Sr. Torné, permeti’m, vostè ha dit que vostè professionalment es dedicava a això i que per tant vostè s’atribuïa un coneixement d’aquest tema segurament superior a tots els que estem aquí. Permeti’m que ho dubti, permeti’m que ho dubti perquè en les seves afirmacions no sé si vostè encara està en la telefonia no hi havia 3G, no ho sé, perquè de la manera que vostè planteja els temes sembla que no conegui algunes coses de com funciona això. Perquè vostè parla de dades. Miri, jo només vull explicar una cosa. Ja hem vist quines són les seves factures, que pugen molt més que les que s’han tornat, el triple o el què s’ha tornat, la seva despesa quan no hi havia dades i no hi havia res. Però jo li he de dir una cosa. La organització actual del sistema de dades 3G s’organitza a través de servidors remots, no sé si coneix aquest vocabulari, però tot el tràfic. No, ho dic perquè tot el tràfic de dades d’internet, de correu, de watsapp, fins i tot, que s’ha demostrat que és una eina bastant útil, funciona d’aquesta manera. I hi ha de 3 tipus, n’hi ha 3. Ho dic perquè jo no sé si ho sap, hi ha el sistema Blackberry, hi ha el sistema I-phone i hi ha el sistema Android. I Android, els altres dos són d’una sola marca específica i en canvi aquest, per a d’altres. A les hores, vostè sap que quan hi ha un canvi de terminal de la companyia la targeta SIM d’un terminal que pugui ser I- phone o pugui ser Blackberry es passa a un mòbil Android, aquella targeta SIM està preparada per anar a un servidor remot, posem per cas, de Blackberry, posem per cas eh? És només un exemple només. I aquestes dades d’internet, de correu electrònic, el què sigui, a les hores una mica aquestes factures s’han tornat perquè el què diu Vodafone és: escolti, hi ha terminals que han canviat la SIM d’un sistema Blackberry a un sistema Android, per exemple, perquè hi ha més casuístiques, i ningú ens ha dit res. I aquí els responsables informàtics, com què ningú us ha dit res? Si heu proporcionat vosaltres el telèfon? I se us ha retornat l’altre telèfon? Sí però això s’ha continuat facturant durant uns mesos amb el servidor remot de. Però sí. Oh, és que! A les hores és un tema complex, perquè judicialment això jo penso que acabarà així perquè Vodafone ha de reconèixer que ha proporcionat un telèfon que té un servidor remot diferent al què ha estat facturant per aquell número. I si no ho fa s’haurà de defensar d’alguna manera. Però és així de simple. Ho dic perquè quan vostè parla hi ha conceptes que no sé si els té clars.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: no, no, si jo només explicaré. Interromp el sr. Alcalde i diu: mig minut, sr. Torné, mig minut

Continua el sr. Torné: no, si jo sóc molt ràpid. A mi que realment em vulguin classes de tot, vale. Però de lo que estic treballant, no. I més, a veure, perdoni, amb molts respectes, vostè pot parlar de lo que vulgui però de telefonia i de telefonia mòbil no. Miri, ara ja no estem en 3G, ara ja estem en 4G, val? Per al seu coneixement. La tecnologia avança molt. Després una altra cosa. La tarificació no funciona de la manera que vostè diu. Funciona amb tarifa plana amb minuts o en gigues, val? Per lo tant que a veure, tot això és molt diferent a lo que vostè explica. Jo, lo que explico a la moció és molt més senzill: que el govern insti a fer una revisió i que realment, aquelles despeses que no estiguin com he explicat, i estic segur que si posen els papers sobre la taula i els podem veure al detall, que s’ha amagat sota pany i forrellat, en el departament i no s’ensenya, però si ho podem veure de quins problemes estem parlant, veurem que la despesa d’això no té res que veure amb el mòdul remot que diu vostè del 3G, sinó per altres coses. A partir d’aquí el que jo demano és una revisió per part del govern. Realment, que si hi ha alguna cosa jo sense veure-la en els documents no diré res, m’ho suposo, però no diré res, però si els puc veure, si puc veure aquest detall que existeix a la casa, aviat veurem si és per fer la feina de regidor o no. I a partir d’aquí aquesta és la petició que faig a l’ajuntament.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: no els pot veure perquè no hi són, perquè estan retornats. I després, el tema és també hi ha un tema de protecció de dades que evidentment s’ha de tenir en compte, però hi ha un altre. Potser vostè hauria d’abonar la factura que el sr. Colomé li ha dit que puja 2.600, perquè això sí que (intervé el sr. Torné) No, home, però si vostè fa una proposta, prediqui amb l’exemple.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: suficientment debatut. Jo li dic que aquest govern controla les factures, i sinó les controlés no haguessin retornat aquestes dues factures. I l’altre, vostè té accés a veure la factura principal amb els consums, perquè això es dóna, i el detall hi ha un tema de protecció de dades que tothom ens ho diu, que no es pot donar. Llavors, a partir d’aquí passaríem a votació de la moció.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per cinc vots a favor dels regidors dels grups municipals CPF, ERC-AM i PxC, nou vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, i dues abstencions dels regidors del grup municipal LFI.

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!