0
0
Vota!

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS PLANEJAMENTS DERIVATS DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 de setembre de 2013, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de la redacció de la documentació tècnica necessària per a la modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments derivats de desenvolupament industrial, amb la finalitat de revisar i modificar els usos admesos en les zones industrials existents, i revisar i modificar, si s’escau, els paràmetres urbanístics i condicionants existents en les diferents zones industrials, per tal de promoure l’activitat laboral”

ATÈS que en data 20 de març de 2012, RE 2012/2102, el senyor JORDI CODINA FONT, en representació de l’empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL, ha presentat el projecte per a la modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments derivats de desenvolupament industrial.

VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient. VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.

VIST el que disposen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de l’expedient.

VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.

AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,

 

 

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments derivats de desenvolupament industrial, amb la finalitat de revisar i modificar els usos admesos en les zones industrials existents, i revisar i modificar, si s’escau, els paràmetres urbanístics i condicionants existents en les diferents zones industrials, per tal de promoure l’activitat laboral.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, a un dels diaris tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.

Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga,l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de conformitat amb l’article 85.7, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

Sisè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: el nostre grup no entenem per què aquí no s’ha posat lo de la modificació del pla general més àmplia, que ens permetés ja el punt anterior incloure’l aquí també. No ho entenem. Es fan les modificacions. Ens temem molt, i aquesta és la meva sensació, que deia abans el company Àngel Profitós, quan deia que això fa poder de socarrim. Abans feien servir una màxima que era de mirem el bé pel municipi, l’interès municipal; ara a mi em fa pensar que només anem a mirar interessos particulars d’alguns i anem a solucionar el què em demana aquest, o el que em demana aquell. Nosaltres ens agradaria que es tingués en compte el bé comú del municipi, dels ciutadans, com s’havia fet abans. Això vol dir que s’ha de trepitjar algun ull de poll, potser sí. Però siguem valents i busquem el que ens convé al municipi.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: això és lo que han aplicat al Sector N, ho apliquen a tot el municipi de les Franqueses, tota la zona industrial. Miri, jo no vull pensar que hi ha interessos personals ni interessos creats, no vull pensar-ho. El que vull pensar, i així crec jo que fan, que ho fan per solucionar el problema econòmic en el qual estem ficats. Però això és per a avui i gana per a demà. Liberalitzar que tots els polígons industrials s’admetin tots els usos possibles, és tenir desendreçat el territori. És poder recaptar ara una mica més, sí, sí, sortirem, igual tindrem més calés, però, què passarà després amb els serveis? Perquè no és el mateix una zona industrial que té una activitat de dilluns a divendres molt intensa, però els caps de setmana no, a tenir una zona d’oci, una zona religiosa, una zona educativa, una zona sanitària, 7 dies a la setmana allà, barrejant usos i activitats. Que ens podem trobar una escola al costat d’una indústria, que això, el que estan pretenent és Can Illa de la Garriga, és el Baix Llobregat. Jo pel meu municipi no vull això, i si això es soluciona econòmicament el seu problema, coi, busquem altres alternatives. Això no em sembla la solució. Em sembla un problema que es planta d’aquí a 15 anys que després no té marxa enrere. Per això li estic dient, digui’m quin és el seu pla de viabilitat. Si el seu pla de viabilitat és això, ens estem posant a l’any 95 fins el 2005 en lo que va passar en aquest estat, crear una bombolla immobiliària i ens hem anat a fer punyetes tots plegats. Estan fent la mateixa política, amb un greuge: que vostès van ser els què van generar el problema, uns solidàriament i els altres seguidament perquè no van trobar la solució, i ara ens venen això com la gran panacea. Miri, alguna responsabilitat han de tenir. I això no és una solució, això és posar pedaços i generar més problemes dels què tenim. En el punt anterior tampoc m’han, s’han defensat de lo que jo he dit d’endreçar els usos. En aquest punt suposo que tampoc ho faran, per coherència. Per tant, escolti’m, pleguin. Si la seva feina no la fan, pleguin. Són l’organisme regulador. El mercat no regula, el mercat és un lleó. S’ho menja tot. Si ho hem vist! Si ho hem vist en els últims 10 anys. I en quina situació de crisi estem ara? Vostès estan fent el mateix, la mateixa política. Miri, la primera pregunta que ens hauríem de fer com a municipi, és si volem créixer en aquestes condicions? Nosaltres ja li diem: no volem créixer amb aquestes condicions. Li hem dona alternatives per sortir del pas. Vostè no vol, vol la via fàcil. Però la via fàcil ens provoca d’aquí un temps que no tindrem marxa enrere.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: de moment, no li diré mentider, li diré mal informat. Jo dimarts al matí vaig estar aquí

Interromp el sr. Alcalde: sr. Profitós, sr. Profitós, gràcies, no

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: té importància, jo el dimarts al matí vaig estar aquí per lo que fa referència d’aquest punt

Interromp el sr. Alcalde: No ho emmerdi.

Continua el sr. Profitós: no, no ho emmerdo.

Interromp el sr. Alcalde: si estic mal informat, gràcies, li demano.

Reprèn la paraula el sr. Profitós: molt bé, doncs mal informat i del tema anterior em limito a dir que una part dels famosos 7 milions els vaig acabar pagant jo. En el fons ni un govern ni l’altre no els va tirar. Entrant en el punt que ens toca ara. Jo no voldria entrar en el fons del contingut d’aquesta modificació, sinó que abans d’això voldria tenir clar el fons de l’origen d’aquest encàrrec i de l’elaboració d’aquest informe. De les dades que tenim nosaltres, veiem que la Junta de Govern Local del dia 23 de setembre aprova per unanimitat, i això ja no és una cosa tècnica, és una cosa absolutament política, l’encàrrec d’aquest informe. L’informe de l’arquitecte municipal que dóna el vistiplau a això és del dia 15 d’octubre. Això ens porta a veure que, suposant que s’hagi treballat els dissabtes en l’elaboració d’aquest informe hi ha hagut 18 dies. Aquests 18 dies surten a 666 euros el dia, que és més del que ja molta gent cobra en un mes de salari mínim, i el preu per hora surt a 83 euros l’hora. Suposant que no s’hagués treballat els dissabtes per fer això durant aquestes 3 setmanes, el preu per hora se’n va a la quantitat rodona de 100 euros l’hora. No està malament. Per altra banda, també he de dir que és un document enrevessat. És un document que està fet a mida, entenc jo, de qui l’ha encarregat, i és un document que dubto que s’hagi pogut aprofitar alguna feina feta per algun altre ajuntament, o un tallar i enganxar, sinó que diria que està feta pel nostre municipi. Llavors això em porta a pensar potser que tres setmanes per fer aquesta feina són poc temps, encara que s’hagi treballat 8 hores cada dia durant aquests 15 o 18 dies. Li deia fa un moment que és important el fet de que, com intentava explicar a l’hora de demanar papers i tot això, jo el dimarts al matí hagués estat aquí a l’ajuntament, perquè a l’estudi que hi havia el dimarts a la tarda quan vaig tornar a mirar la resta de la documentació era l’estudi definitiu, i a l’estudi que hi havia al dimarts al matí era l’esborrany. Quina diferència hi havia entre l’estudi definitiu i l’esborrany? Bàsicament dues: l’esborrany portava a la part del darrera dos rebuts de contribució de Can Suquet, que no en tinc ni idea de què hi feien allà, però hi havia dos rebuts. I l’esborrany, així com a l’estudi definitiu portava d’octubre de 2013, portava de juny de 2013. A partir d’aquí no sé exactament què pensar. A veure, hi ha la possibilitat de pensar que l’estudi ja estava fet mesos abans de l’adjudicació de la feina. I a partir d’aquí hi ha la possibilitat de pensar si, a veure, si aquesta empresa ho va fer pel seu compte esperant si sonava la flauta, o si aquesta empresa ja sabia que se li encarregaria amb ell, no en un curs, sinó absolutament a dit. En aquí, un comentari al marge d’això però que potser té la seva importància. Alguna vegada hem comentat que aquest telèfon mòbil, que és el meu, que el pago jo, i que no té res a veure amb els super-aparells que té l’ajuntament i que jo mateix havia tingut mentre era regidor a govern, i que suposo que ja en parlarem després dels telèfons, alguna vegada formalment hem dit: “ostres, aquest trast que tens tu és de l’edat de pedra”. Escolti’m, no, els hi puc dir que no és de l’edat de pedra, és de després de que s’inventés la fotografia. I llavors aquí jo els hi demanaria, suposo que tindré un segon torn, però m’estimo més demanar-ho ara ja, a veure, que no prengui mal ningú. Aquí jo suposo que haurà alguna consulta, “escolta, és veritat que aquest paper hi era o no hi era?” És veritat que hi era. I jo els hi demanaria ara que fins que això no quedi aclarit o no em puguin donar una explicació raonable en el segon torn, deixin això sobre la taula.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: sobre aquest, el 23 de setembre de 2013, la junta de govern va adoptar els acords següents: aprovar aquest expedient. Però és que aquest expedien què passa? Què vostès el tenien aquí fa més d’un any i pico? Perquè posa “atès que en data de 20 de març de 2012, el sr. Jordi Codina Font, en representació de l’empresa NADICO INDUSTRIAL”. Vostè té aquest expedient aquí des del 20 de març del 2012? Com que no? Això ho posa aquí, no m’ho invento jo. Això és el què vostès posen en aquesta documentació. Aquest senyor, l’empresa NADICO, va entrar el 20 de març de 2012 aquest expedient, i ho posa aquí. I vostès ho aproven el setembre. Això estava aquí fa un any i pico ja.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: a veure si podem contestar tot el que han dit. Comencem pel senyor Profitós perquè sembla molt. Jo de vegades em sobta que vostè hagi estat regidor formant part de l’equip de govern, perquè parla de qüestions com les adjudicacions o les dates quan, potser hauríem de revisar al moment en què vostè formava part de la junta, perquè hi ha situacions bastant similars. A veure, començaré explicant una mica perquè jo penso que no s’ha explicat prou, o no s’ha entès l’esperit i el sentit d’aquesta modificació, i penso que és important que se sàpiga. La data que diu el sr. Badia, evidentment, si hi és, és un error, perquè (se sent intervenir el sr. Badia però no queda recollida la seva intervenció). Ja ho mirarem, però vostè, sr. Badia, també ha estat com a regidor i, a més a més, em sembla recordar que quan el sr. Profitós formava de la junta de govern, aquesta inquietud, aquest regidor i d’altres membres del govern, la inquietud que ara expressaré, ja l’havia dit, ja l’havia expressat públicament. A veure, jo tinc aquí una llista d’emprenedors, empresaris, persones privades, propietaris de naus que han intentat portar a terme una activitat en aquest municipi i no ho ha pogut fer. No ho ha pogut fer perquè el què avui volem aprovar, la legislació anterior no els hi permetia, i ara els hi diré, que és el què ha succeït. De totes maneres jo li agraeixo molt l’aportació del sr. Gontán per contestar-li a ell el tema dels usos. De fet, avui fem una aprovació inicial, que té tot un procediment llarg, fa falta, té un període d’al·legacions, té una aprovació provisional i posteriorment va a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, que allà són els tècnics que fan l’aprovació definitiva i això són uns mesos. Per tant, jo li dic, jo li poso a la seva disposició de la meva àrea, tots els arquitectes i aparelladors que hi ha a l’ajuntament. L’equip tècnic, suposo, que també. Si vostè és capaç d’aportar-me el què vostè com s’ha de fer, li asseguro que li aprovarem amb aquesta al·legació. I m’esperaré a l’aprovació provisional. Perquè jo crec que el que vostè demana no té ni cap ni peus. No. A veure, ara explicaré això, mirem el què diu vostè, el què diu el senyor. Durant els meus dos anys com a regidor d’urbanisme i fins el dia d’avui, o escaig, si no compto malament, una de les preocupacions més grans que he tingut jo com a regidor i que han tingut determinats tècnics de l’àrea és quan, amb la situació actual econòmica que estem patint, s’han hagut de clausurar activitats que s’estaven realitzant que havia treballadors (ara li diré la llista), o hem hagut de denegar llicències d’obres o, en el cas de les activitats, perquè la normativa no ho permetia. Miri, ens han vingut a demanar un pàdel indoor. No en tenim cap al municipi i vostè és el primer que ha dit la llista de solars que estaven parats. Amb aquesta nova normativa es podrien instal·lar a les Franqueses. Era una instal·lació modèlica, val? I ara podria estar al Sector N o al Pla de Llerona, on ha dit. Tenim gent que és olímpica, en el municipi, o que és de categoria mundial fent assajos. Per exemple, de snowboard, que ho està fent a naus, i que si algú denuncia o si els tècnics ho detecten, l’han de fer fora, perquè no pot fer aquesta activitat allà. Resulta que potser és una nau que ha aconseguit perquè un familiar o algú, i no es pot fer això, se n’ha d’anar, no sé, s’ha de comprar una nau o amb la planificació que jo espero que el sr. Gontán ens portarà d’aquí uns mesos, tindrà un lloc per fer-ho, i li agrairem i haurà fet un bé al municipi. Una acadèmia de formació laboral, de riscos laborals, de reciclatge de treballadors, de formació de treballadors, que aquí al Pla de Llerona, en una nau que ja tenia, que era ideal per fer d’acadèmia, amb tots els permisos i subvencions de la Generalitat de Catalunya, fora de les Franqueses! Fora deu treballadors! Aquí, i vingue anar dient que no a activitats. Tenim un projecte d’una persona que és de fora del municipi que és un museu de la joguina, que té una col·lecció amb joguines del segle XVIII, perdó XIX i XX, valorada en 3 milions d’euros, que vol venir a les Franqueses, que té una nau al Ramassar. I no, li hem de dir que no! Que es vagi allà on vostè ens indicarà que ha d’anar, i que quintupliqui el preu i que perjudiqui amb un que allò li qualificarà de museu. No. A veure, tenim una associació que aquí al Pla de Llerona ja tenien llogada la masia de Ca l’Arabia, eh? Perquè és una masia que està allà al mig del polígon, que està buida, que porta un cartell allà “en venda” o “en lloguer” fa 10 anys, ja tots els permisos aquí. Deu reunions a l’àrea d’urbanisme. Doncs no, perquè la normativa no permet que una entitat o una associació de lleure estigui allà. Continuo, eh? Tema religiós. La voluntat d’aquest ajuntament és que a la zona residencial, al casc urbà, no hi hagi cap comunitat religiosa llevat de les que ja porten una tradició de segles, però una de nova, sigui catòlica, sigui musulmana, sigui protestant, no la volem en el casc urbana. Si ve l’església catòlica i ens diu: “volem fer una..” No, no ho volem a la zona residencial, com han fet Mollet, com ha fet Premià, com ha fet... Està a milers de llocs, una cosa que està a tot arreu. Però aquí no, no coneixen res de la planificació dels usos d’altres municipis. Veuen només les Franqueses, però no veuen que això el què és normal, que es considera que la zona residencial no hi poden haver aquests usos i s’ha d’habilitar un ús. Puc continuar, i si convé li he fet ara improvisadament la llista. Un gimnàs, al Ramassar, que hi ha una zona d’oci, doncs hem hagut de dir que no, un gimnàs que els treballadors potser “mira que bé, treballo aquí i a 50 metres”. No! Perquè resulta alterarem... No. Hem de dir que no, llavors regularem els llocs, regularem els espais i resulta que un tindrà una nau i dirà “és que aquí no em ve ningú”, “és que tu només pots fer”. No, és que no funciona així, i si ho fa, li dic de tot cor que ho incorporaré, i poso a vostè tots els mitjans per poder-ho fer. Però tècnicament, econòmicament, legalment, és impossible el què diu senyor Gontán, i li vaig dir. Li vaig dir, ho és tècnicament, ho és legalment, ho és econòmicament. (Interromp el sr. Alcalde dient “anem  acabant”). Però si  ho fa li posarem. Espera, que tinc moltes respostes, tinc moltes coses. Portem dos anys, senyor, quan vostè ja hi era, hem de regular els usos, hem de regular els usos, tenim un problema, no podem, gent que està disposada a invertir diners, contractar treballadors. Per tant, des d’aquesta àrea diem tu, això s’ha de fer. Val, ho farem, farem l’encàrrec formal el mes de juny, farem l’encàrrec formal tal data, molt bé. Per raons d’agenda vaig no es fa, i es fa quan es fa. Però no el què diu el sr. Badia que, no sé quina data, aquesta data evidentment, jo crec que és un error. I ja està. Jo penso sr. Rosàs que això és el que ens convé a les Franqueses. Penso que és el que més ens convé, penso.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo penso que no se’ns enté perquè no se’ns vol entendre. Quan el senyor Gontán diu abans Can Illa posa un exemple molt clar. De mala planificació. Vivendes al voltant d’un sector comercial, al costat d’un sector industrial. Quan algun empresari concret ha intentat fer algo, se li han tirat a sobre els veïns. Evidentment. Què passa amb un polígon on s’hi està una comunitat religiosa, un gimnàs o el què vostè vulgui, i just al costat, una mica més tard, amb el temps, s’instal·la una empresa que tot i complint la normativa, fa mala olor. Aquest exemple el vam tenir aquí amb un ramader, i el vam haver d’indemnitzar que se’n vagi fora. Vostè no podrà prohibir aquesta empresa que es posi, perquè no té les eines per fer-ho. No pot dir es que vostè està al costat d’un gimnàs, no perquè la normativa ho permet. Nosaltres el què estem dient és que quan es legisla d’aquesta manera les conseqüències poden venir després, i venen en forma de problemes. Si una comunitat religiosa s’ha d’anar a Llerona a fer les seves activitats religioses en diumenge, abans o després li demanaran un transport públic en diumenge, abans o després. I això ho sap perfectament. Llavors no digui, ei, és que ningú li va obligar a Llerona a anar a no sé què. Vostè m’està plantejant que hi ha certs empresaris que tenen uns interessos aquí i en lloc de dir-li no, vagin-se allà que és on ho pot fer, li diu li arreglarem perquè ho puguin on vostè ho vol fer. Aquí tenim exemples d’empresaris que han presentat, o de comunitats religioses, i de l’ajuntament, conjuntament amb la Comissió d’Urbanisme de Barcelona ha buscat solucions. Green Indor va ser un, que no està ni en terreny industrial; la comunitat musulmana és una altra que està en un polígon que no és polígon pràcticament. Per tant, no em digui que no hi ha possibilitat d’arribar a acords amb certs empresaris quan s’ha fet abans. No em digui això, perquè s’ha fet abans. O és el que els dos exemples que estic dient jo són mentida? Estan aquí davant la taula. Si vostè em digués, “escolti, Sector U podríem parlar de que aquí puntualment poguessin fer”: parlem-ne. Però no m’ho facin en tot el municipi. Hi ha 4 naus a Corró d’Amunt, que no estan legalitzades. Si un dia ve un alcalde i legalitza allò, i diu a partir d’ara aquí pot venir qualsevol cosa. Escolti, l’entorn d’allà no permet qualsevol cosa, perquè la mateixa carretera no permet un trànsit de vehicles ix, etc. Vostès també han de pensar amb aquesta previsió de la mobilitat. Ho  han de pensar. El meu company està dient: avui en dia la majoria d’empreses, els seus residus els autogestiona. Un gimnàs no l’autogestionarà i haurà de tenir un camió que torni a passar pels polígons, això augmentarà la factura de les escombraries. Escolti, genera serveis que ara mateix, la majoria de polígons no necessita.

Pren la paraula el sr. Profitós: sr. Regidor, ha fet vostè referència al temps en què jo estava a l’equip de govern. És cert. Li recordaré que jo vaig marxar del govern, ningú no em va fer fora d’aquest govern, sinó que vaig ser jo qui va marxar i, entre d’altres coses, pel tarannà que s’estava prenent aquí i pels vicis adquirits que estava agafant aquest govern, que semblava l’any 2011 que havia de treballar amb unes bases, i que de mica en mica va anar perdent pistonada en aquest sentit i va guanyant-ne en un altre. Durant el temps que jo vaig ser a govern, aquí vostè no es va veure les orelles per tirar això endavant, fins que algú li va arreglar els números, de treure del calaix les factures i les sentències que havien quedat impagades, i va encaminar el futur financer d’aquest ajuntament. És veritat que vam parlar de regular els usos, més d’una vegada, més de dues. És veritat que havíem parlat del sector N, més d’una vegada i més de dues. Però quan parlàvem de regular els usos es tractava de veure a quin preu ho feien, i quan tractàvem d’arreglar el sector N es tractava de veure com ho fèiem. El fet de que, pocs mesos després de que jo sortís de govern, comencés a tirar endavant tant una cosa com l’altre, em fa pensar que potser el debat va ser més petit en aquest sentit. Tornant al tema que ens ocupa, he entès de les seves paraules que vostè reconeixia explícitament que aquest estudi es va encarregar i es va fer de facto, de fet, abans de fer-ho legalment, i que les dates que havien a l’esborrany eren correctes. Llavors, com que no tinc cap altre torn de paraules, jo demanaria que ningú prengui mal en aquí. Jo demanaria que deixessin això sobre de la taula, i de retruc deixessin, bé, és igual, que deixéssim això sobre de la taula aquest cop, i si no és la seva intenció, sinó que és tirar-ho endavant, apel·laria a la consciència de cadascun dels regidors que formen part de la junta de govern perquè votin en consciència d’acord amb el procediment que s’ha seguit per redactar aquest informe.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Ribalta, ho ha posat bé. La comunitat religiosa que hi ha al sector Polígon 10, què vol dir? Que vostè va donar permís? No té la llicència d’activitats? I vostè va donar permís per fer obra major. Ho ha posat molt bé. Vull dir, és il·legal. Li faig aquesta pregunta.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: una altra vegada perquè veig que són molts, i moltes coses. Prenem nota però començaré pel final un altre cop. Jo crec que no està situació il·legal, està com vostè sap en una zona que és no urbana industrial consolidada, i jo crec recordar que aquesta llicència no es va donar, amb aquesta finalitat. Es va donar una llicència sense ús a precari, però evidentment li hauria de mirar. I això si ho vol, quan vulgui quedem i consultem a l’àrea, però no es va donar ni amb aquesta intenció ni amb aquesta finalitat. A veure jo li deia al sr. Bernabé, però també al sr. Profitós perquè diu de deixar-ho sobre la taula. No hi ha cap inconvenient en fer-ho, però crec que no s’ha de fer, o sigui, a veure, i li diré al sr. Bernabé. Governar és prendre decisions i els puc assegurar que darrera d’aquesta modificació d’usos hi ha dos anys de neguits, de problemes, de reunions, de queixes de veïns, d’instàncies, de queixes dels tècnics, de problemes a aquest regidor per no poder legalitzar activitats que generaven ocupació, i és l’únic que hi ha. A les hores jo crec que no s’ha de deixar sobre la taula però sí que es pot obrir un període en el qual, totes les aportacions són molt benvingudes, però perquè realment és el que li hem donat voltes pel dret i pel revés, i l’únic que pretenem és que activitats que s’han hagut d’anar a un altre municipi perquè tenia la legislació actualitzada i aquí no hi era, es poguessin quedar aquí. Però de veritat, honestament, sincerament, estem oberts a al·legacions i millores. El que és molt difícil és sectoritzar amb coses que potser amb els kilòmetres quadrats i parcel·les que tenim a les Franqueses potser només hauran dues o tres que demanin un ús esportiu. M’explico? I no les podrem posar on decidim nosaltres: “No, només allà”. No, perquè el preu, perquè la ubicació, perquè... és que me la deixen 6 mesos sense pagar i després ja. Clar tot això ho tirem per terra. I li dic molt honestament que l’únic que hi ha al darrera d’això és que el moment econòmic tiri endavant, que es creïn llocs de treball, però jo per això crec que no hem de deixar sobre la taula. Crec que com que hi ha un període d’al·legacions, hi ha una aprovació inicial, una provisional i una definitiva que dura mesos, aquí tenim els braços oberts a propostes que ajudin a millorar aquesta proposta. I li asseguro que la recollirem i les farem, perquè se li ha donat moltes voltes.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: per finalitzar, ahir vaig estar a Municipalia i havia una frase de l’ajuntament de Lleida que me la faig meva i la faig de l’ajuntament i diu: “La millor política social que es pot portar a terme és la d’ajudar a crear ocupació, perquè amb la creació d’ocupació resolem la majoria de problemes socials que suporten persones i famílies en aquest context de dificultats”. En millor o pitjor encert, el què mirem és això. El què nosaltres mirem és això. Que s’hi puguin instal·lar indústries, no les de l’annex més perillós, però indústries o activitats on ara no s’hi poden instal·lar, que s’instal·lin a les Franqueses. Que puguem negociar amb ells, que agafin gent de les Franqueses per treballar, i és lo que pretén aquesta modificació dels usos. No pot ser que en un tros de carrer de polígon hi hagi l’ús esportiu i en l’altre tros de carrer de polígon no hi hagi l’ús esportiu. L’únic que volíem nosaltres era subsanar això. Els repeteixo, amb millor o pitjor encert, nosaltres entenem que aquesta és la solució i per això l’hem adoptada a nivell de govern. Repeteixo i us ho dic, això és una aprovació inicial. Qualsevol modificació de millora també l’estudiarem. No tenim la veritat absoluta, no la tenim. Per tant, qualsevol opció de millora també l’estudiarem. No avui porto el ple. No.

ATÈS que s’ha detectat una errada de transcripció en el tercer paràgraf de la part expositiva, de conformitat amb el què preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix, per part d’aquesta Secretaria, a la rectificació d’ofici de l’esmentat paràgraf. Conseqüentment, la proposta queda redactada de la següent manera:

APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS PLANEJAMENTS DERIVATS DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 de setembre de 2013, va adoptar, entre d’altres, els acords següents:

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de la redacció de la documentació tècnica necessària per a la modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació   de   les   Franqueses   del   Vallès   i   dels   Planejaments   derivats   de desenvolupament industrial, amb la finalitat de revisar i modificar els usos admesos en les zones industrials existents, i revisar i modificar, si s’escau, els paràmetres urbanístics i condicionants existents en les diferents zones industrials, per tal de promoure l’activitat laboral”

ATÈS que en el mes d’octubre de 2013 el senyor JORDI CODINA FONT, en representació de l’empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL,  ha presentat el projecte per a la modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments derivats de desenvolupament industrial.

VIST l’informe jurídic incorporat a l’expedient. VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.

VIST el que disposen els articles 59 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa a la tramitació i documentació necessàries per a la tramitació de l’expedient.

VIST el que disposa l’article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació inicial i provisional.

AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès i dels Planejaments derivats de desenvolupament industrial, amb la finalitat de revisar i modificar els usos admesos en les zones industrials existents, i revisar i modificar, si s’escau, els paràmetres urbanístics i condicionants existents en les diferents zones industrials, per tal de promoure l’activitat laboral.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, a un dels diaris tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.

Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments limítrofs a les Franqueses del Vallès: Granollers, La Roca del Vallès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, La Garriga,l’Ametlla del Vallès i Canovelles, per tal de concedir-los audiència, de conformitat amb l’article 85.7, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.

Sisè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, set vots en contra dels regidors dels grups municipals CPF, LFI, ERC-AM i PxC, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!