1
1
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE L'OCULTACIÓ O DISSIMULACIÓ DEL ROSTRE EN L'ESPAI PÚBLIC .

Plataforma per Catalunya va presentar els anys 2007 i 2010 dues mocions en ajuntaments on comptava amb representació reclamant la prohibició de la burca i advertint dels problemes que comporta el seu ús en matèria de seguretat pública.

ATÈS que les normes de convivència d’una societat amb un alt grau de qualitat democràtica exigeixen mecanismes de transparència.

ATÈS que hi ha situacions i indrets en què per motius de seguretat és precís que les persones puguin ser identificades i l’ocultació del rostre pot entorpir o impedir aquesta comesa. Per exemple, cobrir-se la cara en una manifestació, ja sigui amb un casc, una burca o un passamuntanyes constitueix un entrebanc a les investigacions policials en cas que s’hagi de procedir a la identificació d’algun dels seus participants. Per aquest motiu cal regular l’ús de totes aquelles peces de roba o altres objectes que s’utilitzin per tapar el rostre de les persones.

ATÈS que el passat 18 de juliol de 2013 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic i les mesures que s’han d’adoptar en matèria de seguretat pública. El document en qüestió instava la Conselleria d’Interior a prohibir l’ús de qualsevol objecte forma que impedís la identificació, com la burca i el nicab, als espais públics.

El grup polític de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- MANIFESTAR l’adhesió de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès a la moció aprovada el passat 18 de juliol al Parlament de Catalunya, en què s’instava la Conselleria d’Interior a prohibir per llei la burca i el nicab als espais públics.

Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups amb representació en aquesta cambra, i a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: nosaltres, ja li dic el vot, i així ja queda clar. Evidentment que estem absolutament a favor si el nostre parlament ho a aprovat i el nostre partit polític ho ha aprovat, però que la presenti vostè ens fa que obligar a dir que no.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: era per donar suport i, a part d’aquí, (s’interromp la gravació)

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: sr. Badia, vostè ens diu que les persones han d’anar amb cara descoberta, etc. I després, els seus acords parlen pràcticament del burca, del nicab i poca cosa més. Hi ha sistemes en qual les persones es poden identificar en unmoment donat com presentant el DNI, i no tenen perquè renunciar a portar certes prendes a sobre. En tot cas, es podria negociar i es podria arribar a un acord. Després no és un tema on veiem centenars de persones pel carrer embolicats amb draps. Per tant, és un tema purament propagandístic d’atac a una comunitat. Dit això, li votarem en contra. Lo que no trobo de rebut és la posició del sr. Alcalde, que si no l’hagués presentat vostè, l’hagués votat a favor, però si la presenta vostè li voto en contra. Això no té cap sentit. O està d’acord o està en contra. Lo que no pot estar en funció de no sé què.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: volia matisar això, dues coses que ha dit, que estem a favor, però vostè ha dit amb el DNI. Però si una persona va tapada i porta el DNI pot ser una altra. (Intervé el sr. Bernabé i diu: davant dels funcionaris es destapen ...) Però, a veure, m’estranya que vostè digui això perquè precisament és un partit amb unes connotacions, precisament a Europa s’està il·legalitzant, a Grècia s’han produït, per tant, no és el mateix que ho diguin uns partits que tenen un arc i un funcionament bastant democràtic que quan ho diu un altre partit, encara que sigui el mateix, de vegades la utilització de la moció de cara a la ciutadania, es pot fer una utilització que sigui realment molt xenòfoba. Per això no volem donar suport a formacions que realment en els seus principis tenen, i em sembla que ho pot entendre això, per tant, amb un altre tema potser no, però amb aquest tema no entenc que em digui que si estem d’acord. Perquè realment la utilització que el sr. Badia i la seva formació fa d’aquest tema és demagògica, és en contra de molta gent i per tant, en aquest cas, tenim l’obligació de dir-li que no al sr. Badia d’això.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per quatre vots a favor dels regidors dels grups municipals CPF i PxC, dotze vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM, PP, LFI i ERC-AM.

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!